VYVEDL NÁS VEN, ABY NÁS MOHL PŘIVÉST

Před událostí na kříži neměla široká veřejnost žádný přístup k Bohu, pouze velekněz mohl vstoupit do svatostánku. Ježíšův kříž nám poskytl cestu do Otcovi přítomnosti. Jen svou milostí Bůh zbořil zeď, která nás oddělovala od jeho přítomnosti. Nyní mohl přijít k lidem, aby přijal jakéhokoliv hříšníka či marnotratníka.

Uvažme jen zázračné vysvobození Izraelců. Jakmile Boží lid přešel na pevninu, měli možnost zhlédnout, jak nepřítele za nimi pohltili vlny. Byl to nádherný moment, který oslavovali tancem, zpěvem a díkůvzdáním. „Jsme volní! Bůh nás vysvobodil z rukou utlačovatele.“

Příběh Izraelců reprezentuje naše vlastní vysvobození ze svázanosti a viny hříchu. Víme, že satan byl na kříži poražen, a my jsme tak byli zachráněni z jeho železného sevření. Božím záměrem je však i něco víc než jen záchrana a vysvobození. Víme, že Bůh nikdy neplánoval pro Izraelský lid tábořit na vítězné straně Rudého moře. Jeho záměrem, proč je vyvedl z Egypta, bylo, aby je přivedl do Kanánu, země hojnosti. Krátce řečeno, vyvedl je, aby je mohl přivést: k jeho srdci, k jeho lásce. Přál si lid, který by byl plně závislý na jeho milosrdenství, milosti a lásce. A to samé platí nadále i pro jeho lid dnes.

Jen několik dní poté byl Izraelský lid poprvé zkoušen, začali reptat, stěžovat si a byli velmi nespokojeni. Proč? Znali Boží vysvobození, ale nepoznali ještě jeho velkou lásku k nim.

Zde je klíč k tomuto vyučování: Nezakusíte radost a pokoj, dokonce ani nebudete vědět, jak sloužit Pánu, dokud nepoznáte potěšení ze svého vysvobození ... dokud neuvidíte radost v jeho srdci při společenství s vámi ... dokud nepoznáte, že každá zeď již byla odstraněna na kříži ... dokud nepochopíte, že vše z vaší minulosti bylo smazáno a očištěno. Bůh říká: „Chci, abyste se posunuli dopředu, do plnosti, jež vás čeká v mé přítomnosti!“

Mnoho lidí se dnes raduje z velkolepého přínosu události na kříži. Odešli již z Egypta a stojí na „vítězné straně“ Rudého moře ve své zkoušce. Užívají si svobody a neustále děkují Bohu za uvrhnutí svých pronásledovatelů do moře. Ale spoustě těchto věřících uniká skvělý Boží záměr a přinos pro jejich životy. Uniká jim proč je Pán vyvedl ven – aby je přivedl k sobě!