KDE HLEDAT POVZBUZENÍ?

Lze najít křesťany, zcela oddané Hospodinu, kteří mají snadný a bezstarostný život? Ukažte mi Duchem vedeného, Bohem naplněného a pomazaného služebníka Páně, a já vám ukážu někoho, kdo je pronásledován, trestán, často bezradný a zmítaný v hlubokých vodách a ohnivých zkouškách.

Ti, kteří se snaží vyhnout těžkostem, jen zřídka dojdou ke zjevení Boží plnosti. Pokouší se používat víru, aby předešli krizím, aniž by si uvědomili, že okrádají sami sebe o skvělou příležitost zjistit, co v nich opravdu je. A potom jednoho dne, kdy se již problému nelze vyhnout, se zhroutí, protože nemají žádný prokázaný zdroj vnitřní síly.

Pavel napsal:"Kéž by se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk" (Efezským 3:16).

V těchto dnech Pán potřebuje křesťany, kteří nejsou zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení; kteří se nehoní jen za ziskem; kteří mají soudnost a nenechají se oklamat; kteří nepotřebují žádného zvláštního učitele s novým zjevením; kteří nepotřebují lidského pastýře, aby řídil každý jejich krok a kteří se nemusejí spoléhat na někoho jiného, aby nalezly své štěstí či duchovní sílu. Potřebuje takové, kteří byli zkoušeni, testováni a dokázali, že skutečný Bůh žije v nich, a dává svou milost a laskavost na pomoc v každé nouzi. Pán Ježíš Kristus jim byl nejen odhalen, ale v nich i přebývá. Čerpají sílu ze svého nitra pro bohatství Boží slávy.

Z Davidovi zkušenosti v Ciklagu se můžeme mnohému poučit. "David ale našel sílu v Hospodinu" (1. Samuelova 30:6). Vzhledem k neklidné době těsně před námi je nevyhnutelné, abychom se naučili sami sebe povzbuzovat v Hospodinu.

Bratři, sestry v Kristu, prosím vás ve jménu Pána, otevřete své oči k Boží mocné síle, která ve vás pracuje a přijměte plnost Pána Ježíše Krista. Bez ohledu na to, do jaké ohnivé zkoušky můžeme být uvrženi, náš nejvyšší Pán nás přes to převede.