HOSPODINOVA MILOST

V starověkém Izraeli, truhla smlouvy představovala Hospodinovu milost – mocnou pravdu, jež byla ztělesněna v Kristu. Máme přijmout jeho milost, důvěřujíc v zachraňující krev jeho milosti a být tak zachráněni pro věčnost. Ano, můžete zesměšňovat zákon, vysmívat se svatosti, shazovat všechno, co mluví o Bohu. Ale pokud se vysmíváte Boží milosti, přichází soud, a to rychle. Pošlapete-li jeho krev milosti, budete čelit jeho hroznému hněvu.

Přesně to se stalo Filištínům, když ukradli truhlu. Dopadla na ně smrtící zkáza, až nakonec museli připustit: „Toto není jenom náhoda. Boží ruka je zjevně proti nám.“ Zamyslete se nad tím, co se stalo, když vnesli truhlu do Dágonova chrámu, aby zesměšnili Boha Izraele. Během noci se trůn milosti na truhle změnil v hůl soudu. Druhý den našli Dágona ležet tváří k zemi před truhlou, s ulomenýma rukama a hlavou (viz. 1. Samuelova 5:2-5) Milovaní, to samé se mělo stát Americe – již dávno na nás měl přijít soud. Říkám vám všem, kteří zesměšňujete milost Boží: Jen v tom pokračujte; zkuste všechno, co jen chcete, abyste dostali Kristovu církev pod moc sekularizmu a agnosticizmu. Ale pokud se vysmíváte milosti Krista, Bůh smete všechnu vaši moc a autoritu na zem. Jeremiáš říká: „Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí.“ (Pláč Jeremiášův 3:22) Přesto, pokud děláme výsměch z té veliké milosti, kterou je Kristus, soud je jistý.

Jedině díky Boží milosti je soud oddálen. A zrovna nyní Amerika profituje z této milosti. Je to neuvěřitelné, jak naše země závodí se zbytkem světa v odstranění Boha a Krista ze společnosti. Přesto, Hospodin se nenechá zesměšňovat; jeho milost trvá navěky a on miluje tento národ. Věřím, že z tohoto důvodu na nás pořád vylévá své požehnání. Jeho touhou je, aby nás dobrota vedla k pokání (viz. Římanům 2:4).

Nemáme zoufat nad současným stavem Ameriky. Jsme zarmouceni hroznou korupci, výsměchem a hříchem, ale máme naději, protože víme, že Bůh má plnou moc. Víme, že jeho milost trvá na věky.