POZDRAVY VE VZÁCNÉM JMÉNU NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE

Následující slovo jsem obdržel od Ducha svatého. Je pro ty, kdo potřebují, aby jejich modlitba byla vyslyšena, kdo potřebují pomoc v době soužení a kdo jsou připraveni a ochotni pohnout Božím srdcem podle jeho Slova:

1. Uchop zaslíbení ze žalmu 46:2: „Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.“ Fráze „stále přítomná“ znamená vždy k dispozici, ihned dosažitelná. Víra musí spočinout v ujištění, že Boží Duch v tobě přebývá po celý čas ve dne i v noci, neustále. A protože si zvykl v tobě přebývat, naslouchá každé tvé zbožné myšlence a volání. Víme, že jestliže nás slyší, vyslyší naše prosby. Vskutku Duch svatý pohne nebem i zemí kvůli každému Božímu dítěti, které si dělá čas, aby vylévalo své srdce Otci v jeho přítomnosti a beze spěchu.

2. Čti žalm 62:6-8 a věř mu. Je to Davidova modlitba, která se dotkla Božího srdce. David v podstatě řekl: „Čekej jen na Boha. Neočekávej pomoc z žádného jiného zdroje. On sám jistě bude tvým zaopatřením, jedinou tvou nadějí a obranou. Pouze on tě může naplnit silou, abys vytrval, dokud tvá prosba nebude vyslyšena.“
Když se stáváš plně závislý pouze na samotném Pánu – když přestáváš vyhledávat člověka, aby ti pomohl, a důvěřuješ Bohu, který činí nadpřirozené – nic tebou neotřese. Nic tě nemůže přivést k zoufalství. David prohlásil: „Nepadnu“ (Žalm 62:7).

3. Zde je jádro všeho, tajemství obyčejné modlitby, kterou se naučil každý svatý: VYLÉVÁNÍ SRDCE PŘED PÁNEM. „V každý čas na něj, lidé spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte“ (Žalm 62:9). Naším vzorem je Hana. V zoufalé touze po dítěti „vylévala“ svou duši před Pánem. A Písmo říká: „Smutek z její tváře zmizel“ (1. Samuel 1:18).

Bůh uslyší a vyslyší tě, když uvidí, že jsi ochoten na chvíli vypnout veškeré hlasy světa. Volej, co máš v srdci, vylij před ním svou duši a důvěřuj, že ti odpoví. Je čas na pokoření se před Pánem, na víru, která se rodí z kající prosby. Drž se cest Písma a Bůh uslyší a odpoví.