středa 1. června 2011

POZDRAVY VE VZÁCNÉM JMÉNU NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE

Následující slovo jsem obdržel od Ducha svatého. Je pro ty, kdo potřebují, aby jejich modlitba byla vyslyšena, kdo potřebují pomoc v době soužení a kdo jsou připraveni a ochotni pohnout Božím srdcem podle jeho Slova:

1. Uchop zaslíbení ze žalmu 46:2: „Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.“ Fráze „stále přítomná“ znamená vždy k dispozici, ihned dosažitelná. Víra musí spočinout v ujištění, že Boží Duch v tobě přebývá po celý čas ve dne i v noci, neustále. A protože si zvykl v tobě přebývat, naslouchá každé tvé zbožné myšlence a volání. Víme, že jestliže nás slyší, vyslyší naše prosby. Vskutku Duch svatý pohne nebem i zemí kvůli každému Božímu dítěti, které si dělá čas, aby vylévalo své srdce Otci v jeho přítomnosti a beze spěchu.

2. Čti žalm 62:6-8 a věř mu. Je to Davidova modlitba, která se dotkla Božího srdce. David v podstatě řekl: „Čekej jen na Boha. Neočekávej pomoc z žádného jiného zdroje. On sám jistě bude tvým zaopatřením, jedinou tvou nadějí a obranou. Pouze on tě může naplnit silou, abys vytrval, dokud tvá prosba nebude vyslyšena.“
Když se stáváš plně závislý pouze na samotném Pánu – když přestáváš vyhledávat člověka, aby ti pomohl, a důvěřuješ Bohu, který činí nadpřirozené – nic tebou neotřese. Nic tě nemůže přivést k zoufalství. David prohlásil: „Nepadnu“ (Žalm 62:7).

3. Zde je jádro všeho, tajemství obyčejné modlitby, kterou se naučil každý svatý: VYLÉVÁNÍ SRDCE PŘED PÁNEM. „V každý čas na něj, lidé spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte“ (Žalm 62:9). Naším vzorem je Hana. V zoufalé touze po dítěti „vylévala“ svou duši před Pánem. A Písmo říká: „Smutek z její tváře zmizel“ (1. Samuel 1:18).

Bůh uslyší a vyslyší tě, když uvidí, že jsi ochoten na chvíli vypnout veškeré hlasy světa. Volej, co máš v srdci, vylij před ním svou duši a důvěřuj, že ti odpoví. Je čas na pokoření se před Pánem, na víru, která se rodí z kající prosby. Drž se cest Písma a Bůh uslyší a odpoví.