MILOST VÁM A POKOJ OD BOHA, NAŠEHO OTCE

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha.“ (Filipským 4:6)

Věřím, že modlitba v kombinaci s vírou je odpovědí na všechno. Pavel na tomto místě říká „za všechno“, ve smyslu: „Modlete se za všechno a vzdávejte dík za to, že vaše prosby budou slyšeny a vyslyšeny.“ Modlitba má být naší první volbou, a ne poslední alternativou, když už vše ostatní selže. „Hledejte nejprve jeho království.“ (Matouš 6:33, moje kurzíva)

Tolik křesťanů je v dnešní době vykořisťováno satanem. V jejich domácnostech vládne nepokoj, jsou trápeni strachem a pocitem viny, čelí problémům ze všech stran. Těžkosti, o nichž čteme v dopisech od křesťanů, jsou zdrcující.

Jenomže upřímně, tak málo věřících z těch, kteří se potýkají s těžkostmi, se obrací k Bohu ve vroucích modlitbách. Pouze málo z nich má pevný, každodenní a kvalitní čas, jež tráví v rozhovorech s Bohem. Stává se příliš často, že je zachvátí zoufalství právě proto, neboť nejdou na to skryté místo, aby se zbavili břemena a vylili své bolestivé duše před Pánem. Místo toho se svěřují se svými problémy přátelům, pastorům, poradcům a zanedbávají Pána, který má řešení na všechny jejich problémy. Modlitbu používáme pouze jako poslední východisko.

Možná Boha zarmucujeme stejným způsobem, jako kdysi Izrael. Řekl o nich: „Můj lid však na mě zapomněl – kolik už je to let?“ (Jeremiáš 2:32)

Boha těší, když přiběhneme prvně k němu; když si vyhradíme speciální čas k tomu, abychom s ním byly o samotě, vylívajíc naše nejniternější pocity a prosby před ním. Nemáme právo říct, že Pána milujeme, pokud s ním netrávíme čas pravidelně. On bude naslouchat tvým modlitbám a odpoví ti. Ale musíš za ním přijít sám, aby v ten tichý moment mohl promluvit.

Když denně vcházím do Boží svaté přítomnosti, moje nejstálejší prosbou je, aby mi Duch Svatý otevřel Boží Slovo a já tak mohl být jeho opravdovým prorokem. Důvěřuji mu, že má poselství Kristovu tělu budou povznášet, usvědčovat a podněcovat věřící ke spravedlivosti.

Kéž mu věnujete kvalitní čas, spoléhajíc se na něj ohledně vašich proseb.