HOSPODINOVA TAJEMSTVÍ

Matouš nám říká, že Ježíš hovořil k zástupům v podobenstvích: „Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích; bez podobenství k nim vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa“ (Matouš 13: 34-35).

Dnes jsou pro mnohé křesťany tato podobenství jednoduchá. A přece podle Krista má každé podobenství neuvěřitelné tajemství. Je v něm skryta pravda o království. A tato pravda je objevena pouze těmi, kdo ji pilně hledají.

Mnozí věřící podobenství rychle přelétnou. Myslí si, že je to srozumitelné vyučování, a rychle se posunou dál. Anebo se významem podobenství nezaobírají a rovněž je nepoužívají.

Bible jasně prohlašuje, že existují Hospodinova tajemství: „S upřímnými však sdílí svá tajemství“ (Přísloví 3:32, B21). Tato tajemství jsou skryta od založení světa, avšak Matouš nám říká, že jsou skryta v Ježíšových podobenstvích. Tyto skryté pravdy mají moc křesťany doopravdy osvobodit. A přesto jen pár z nich je ochotno zaplatit vysokou cenu, aby je objevilo.

Projdi si se mnou Pánova podobenství.

„Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu: jde, prodá všecko, co má, a koupí ji“ (Matouš 13:45-46). Kdo je tím obchodníkem v tomto podobenství? Řecký kořen tohoto slova ho zde popisuje jako cestujícího velkoobchodníka. Tento obchodník byl též analytik či testovač. Jinak řečeno, založil svou obživu na hodnocení cenných perel, aby zjistil jejich hodnotu.

Víme, že Ježíš je tou drahocennou perlou, kterou obchodník našel. Je velmi cenný, má nevyčíslitelnou hodnotu, protože obchodník prodává veškerý svůj majetek, aby Ježíše získal. Věřím, že nacházíme význam této perly v Božích věčných záměrech. Je jasné, že perla náleží Otci. On vlastní Krista jako jiný otec vlastní svého syna. Vskutku je Ježíš Otcovým nejcennějším majetkem, jeho pokladem. Pouze jedna věc přiměla Otce, aby se této neocenitelné perly vzdal. Udělal to z lásky.

Kristus je pokladnice v poli. A v něm jsem našel všechno, co budu kdy potřebovat. Už žádné hledání cíle ve službě. Už žádné hledání naplnění v rodině či u přátel. Už žádné budování něčeho pro Boha, ani žádná potřeba úspěchu či pocitu potřebnosti. Už žádné držení kroku s davem, ani žádný pokus něco dokázat. Už žádné hledání cest, jak potěšit lidi. Už žádné obcházení těžkostí.

Nalezl jsem, co jsem hledal. Mým pokladem, mou perlou, je Kristus. A všechno, co po mně jeho Majitel žádá, je: „Davide, já tě miluji. Dovol mi, abych tě adoptoval. Už jsem podepsal papíry krví svého Syna. Nyní jsi spolu s ním spoludědic všeho, co vlastním.“

Jaká výhodná koupě! Skoncoval jsem se svými špinavými hadry sebedůvěry a dobrých skutků. Odkládám své obnošené boty úsilí. Nechávám za sebou své probdělé noci na ulicích pochybností a strachu. A na oplátku jsem adoptován Králem. To se děje, když hledáš tu perlu, ten poklad, dokud jej nenalezneš. Ježíš ti nabízí všechno, čím je. Přináší ti radost, pokoj, cíl, svatost. A stává se tvým vším – tvým bděním, tvým spánkem, tvým ránem, odpolednem i večerem.