PŘIJĎ ODVÉST SVOU PRÁCI UVNITŘ MNE

Věřím tomu, že pokud křesťan doopravdy touží po svatém životě – přeje si odevzdat všechno svému Pánu, tak může být jen jeden důvod, proč se mu nedaří radovat se z požehnání a svobody, kterou nám slibuje uvnitř přebývající Duch svatý. Tím důvodem je nevíra. Stejně tak jako nemohl své dílo vykonávat Ježíš bez víry, tak i jeho duch nemůže udělat nic v našich životech, dokud z nás pramení nevíra.

Pro každého následovníka Ježíše Krista je velmi důležité nesoudit Boží zaslíbení dle prožitých zkušeností. Když se plně vrhneme na jeho zaslíbení - uvěříme celým svým bytím a budeme prosit za naplnění vírou, Duch dostojí své slovo – a jenom tak poznáme, že výsledek má zcela na svědomí Bůh. A v den soudu se budeme moci postavit s vědomím, že jsme věřili. Jednoduše se nemůžeme vzdát naší touhy přijmout jeho zaslíbená požehnání.

V mém životě nastal okamžik, kdy jsem musel odevzdat svou věčnou budoucnost Božímu zaslíbení. Rozhodl jsem se důvěřovat jeho Slovu a riskovat svou vlastní duši. Odevzdal jsem tento úkol všemohoucímu Bohu: „Pane, uvěřil jsem, že jsi mi dal svého Ducha svatého. Věřím, že on sám mě dokáže vysvobodit z každého pouta, které mě svazuje. Věřím, že mě usvědčí, povede mě a dá mi sílu vše překonat. Věřím, že zapříčiní, abych se podřídil Tvému Slovu. A věřím, že mě nikdy neopustí, ani mě nechá odejít od Tebe. Nebudu omezovat Tvého Ducha uvnitř sebe. Budu na něj čekat, volat k němu a důvěřovat v něj – život nebo smrt.”

Tehdy mi řekl: „Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo!“ (Ezechiel 37:4). I my máme udělat to samé, co řekl Pán Ezechielovi - modlit se Slovo Boží. Máme připomínat Duchu svatému Boží zaslíbení, které pro nás má. Říkejme mu: „Duchu svatý, nebeský Otec mi slíbil, že tě zasadí v mém srdci - a já jsem na to přistoupil. Poddám se ti a budu spolupracovat, protože chci být svatý. Řekl jsi, že mě necháš chodit po jeho cestách a poslouchat každé Jeho slovo. Nevím, jak to uděláš, ale dal jsi mi slib a vím, že neumíš lhát. To vše je napsáno ve Slově, Duchu svatý. Tak přijď odvést svou práci uvnitř mne. Celou svou duši jsem zasvětil tomuto slibu.“