PÁN JE NAŠÍM POKOJEM

Jsou-li naše poznání a víra v Boží podstatu založeni na tom, jak ji zachycují jeho jména, poskytne to nám úžasnou ochranu před útokem nepřítele. Bůh řekl skrze Ozeáše: „A můj lid hyne bez špetky poznání.“ (Ozeáš 4:6) Smysl tohoto výroku má velikou moc. Bůh nám říká, že pokud důvěrně známe jeho podstatu a charakter – vycházejíc z jeho jmen –, máme silný štít proti satanovým lžím.

To nás vede k dalšímu ze jmen našeho Pána: Jehova Šalom. Toto pojmenování nalézáme v Knize Soudců. Pán se zjevil Gedeonovi v podobě anděla (viz. Kniha Soudců 6:22-24). Jaký význam má přesně výraz Jehova Šalom? Hebrejské podstatné jméno šalom označuje „úplnost, zdraví, prospěch.“ Znamená to být jako celek, v harmonii s Bohem a s lidmi, mít spořádané vztahy. Vyjadřuje to také stav klidu – jako opak nepokoje; stav vnitřního i vnějšího pokoje; odpočinek v duchovní i emocionální rovině. Ve zkratce, šalom značí celost v životě nebo v určité práci. Jako sloveso, šalom znamená být ucelený nebo dokončený anebo tvořit mír.

Ještě jednou si musím položit otázku: „Co má toto konkrétní Boží jméno do činění se mnou a s dnešní církví?“

Šalom si nemůžeme zasloužit. Dosáhneme jej, pouze když si uvědomíme: „Toto je vážná věc. Jednám teď se všemohoucím Bohem, s tvůrcem a podpůrcem vesmíru. Jak bych jej mohl brát i nadále za samozřejmost? Proč pořád zkouším jeho milost, žijíc s tímto chtíčem, jako by neslyšel a neviděl mé skryté skutky?“ Třeseš se před Božím Slovem? Jsi připraven podřídit se všemu, co říká? Pokud ano, poznáš Jehovu Šalom. Přijde k tobě osobně, jako „Pán, tvůj pokoj“ a naplní tvého ducha nadpřirozenou silou proti každému nepříteli. Nemůžeš si zasloužit tento druh pokoje; je to dar od Boha.