LŽI NEPŘÍTELE

Když čelíme zkoušce nebo pokušení, satan k nám přichází, říkajíc lži: „Jsi obklíčen a není cesta ven. I větší služebníci ve srovnání s tebou to vzdali za podmínek, ve kterých se nyní nacházíš. A teď padneš ty. Tvou situaci způsobilo tvé vlastní selhání. Něco s tebou není v pořádku a Bůh je velice nespokojený.

Uprostřed zkoušky, Ezechiáš přiznal svou bezmocnost. Král si uvědomil, že nemá žádnou sílu, aby zastavil zuřící hlasy, hlasy odstrašení, vyhrožování a lží. Věděl, že sám bitvu nevyhraje, a proto hledal pomoc u Hospodina. Bůh odpověděl skrze Izaiáše slovy: „Hospodin slyšel tvé volání. Řekni satanovy u tvých bran: Ty jsi ten, který padne. Odejdeš stejnou cestou, kterou si sem přišel.“

Ezechiáš se témeř nechal oklamat nepřítelem. Platí, že pokud se nepostavíme proti satanovým lžím – pokud se uprostřed krize neobrátíme k víře a modlitbě, pokud nezískáme sílu z Božích zaslíbení o vysvobození –, ďábel se zamíří na naši kolísavou víru a zintenzivní své útoky.

Ezechiáš byl posilněn skrze slovo, které přijal a tak byl schopen říct Senacheribovi bez pochybností: „Ďábelský králi, nerouhal ses proti mně, ale proti samotnému Bohu. Můj Pán mne vysvobodí a ty kvůli svému rouhání budeš čelit jeho hněvu!“

Bible nám říká, že Bůh nadpřirozeným způsobem vysvobodil Ezechiáša a Júdu téže noci: „Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle – všude samé mrtvoly!“ (2. Královská 19:35)

Věřící dnes nestoují pouze na zaslíbení, nýbrž také na vylité krvi Ježíše Krista. V té krvi máme vítězství nad každým hříchem, pokušením a bitvou ve svém životě. Možná jsi nedávno dostal dopis od ďábla. Ptám se tě: Věříš, že Bůh předem ví o každé tvé zkoušce? O každém tvém chybném kroku? O každé tvé pochybnosti a strachu? Jestliže ano, máš před sebou příklad Davida, který se modlil: „Tento ubohý člověk volal a Hospodin jej vysvobodil.“ Uděláš to samé?