BOŽÍ MOCNÁ ARMÁDA

V dnešním světě se děje cosi velmi mocného a ohromujícího – něco za hranicí lidského chápání – něco, co ovlivní v těchto posledních dnech celý svět.

Bůh připravuje malou, avšak mocnou, armádu křesťanů, nejoddanější armádu na zemi. Hospodin přijde, aby velel těm, kdo vykonají hrdinské činy; uzavře věky s čistými, oddanými a nebojácnými.

Po celý svůj život slýchám příběhy o našich zbožných předcích, kteří nenáviděli hřích. Tito muži a ženy znali Boží hlas a trávili hodiny, ba i dny, na postu a modlitbách. Modlili se nepřetržitě a měli moc i schopnosti, aby se úspěšně postavili proti špatné morálce, která se děla za jejich dnů.

Tito předkové již zemřeli. Ale Bůh si připravuje jinou armádu a nyní jeho válečníci nebudou složeni pouze ze starších otců a matek Siónských s šedivými vlasy. Tato nová armáda bude složena z nových i zkušených věřících, mladých i starých, obyčejných křesťanů, kteří se drží Boha! Právě přichází celá nová oblast služby!

Zdá se, že denominační církevní systém je ve smrtelném zápase. Nemá v sekulárním světě žádný vliv, ani žádnou moc v Kristu. Někteří mne obviňují, že jsem na pastory „přísný“. Ale já jsem v kontaktu s mnoha zbožnými pastory, kteří se trápí, když ve své službě opětovně selžu. Existuje svatý pozůstatek zbožných pastorů a za každého z nich děkuji Bohu. A přece se stále stává, že čím dál tím více služebníků se vrhá na cestu kompromisu.

Bible nás varuje před přílišnými starostmi. Bůh má plán a dává jej najevo. Je srozumitelně předložen v Písmu, hlavně v prvních čtyřech kapitolách 1. Samuel.

Prorok Samuel je příkladem Božího pozůstatku v posledních dnech. Hospodin si ho vybral v nejhorší době a připravoval ho na dobu, kdy vytvoří novou věc. Bůh řekl Samuelovi: „Hle, chystám se v Izraeli udělat věc, která nikomu, kdo o ní uslyší, nepřestane znít v uších“ (1. Samuel 3:11). Co bylo tak úžasné a polekalo všechny, kteří o tom slyšeli? Byl to Boží soud nad selhávajícím náboženským systémem a povstání, příprava a pomazání nového svatého pozůstatku!

To, co Bůh učinil za dnů Samuela, dělá v každé generaci. Vskutku je v každé generaci pozůstatek lidí, kteří se modlí podle Božího srdce.