ZNÁT HLAS PÁNA

Kvůli hříchu kněží a lidu nemluvil Bůh k Izraeli. Bible říká: „..v oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté.“ (1 Samuelova 3:1)

A přece, uprostřed tohoto hladomoru Slova se Pán ukázal mladému Samuelovi: „V tom Samuele zavolal Hospodin. Samuel totiž ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.“ (3:4,7)

Samuelovi bylo pouhých 12 let, a přestože byl zbožné dítě, nerozpoznal hlas Pána. Tak Hospodin přišel k Samuelově lůžka a zavolal na něj slyšitelně. Nejprve si Samuel myslel, že mluví Elí; nevěděl, že je to trénink rozeznávání hlasů – slyšet přímo od Boha!

Bůh nemluvil ke knězi Elimu, který se stal hluchým k Jeho hlasu! Ve skutečnosti se zdálo, že pouze jeden prorok slyše Boha – nejmenovaný muž, který varoval Elího, že Bůh se chystá ho odetnout od Božího oltáře. (1 Samuelova 2:27-36)

Slyšet Boha stojí víc než jen čas ztišení o samotě. Stojí to víc než jednoduše říci, „Mluv, Pane, tvůj služebník slyší!“ Ne, neexistuje jasně daný recept, jak slyšet Boha; neexistuje žádných 10 kroků, které by se daly následovat. Před tím, než můžeš slyšet Boha, On musí k tobě mluvit – a On mluví k těm, kteří připravili svá srdce ke slyšení!

Samuel neměl hlubokou teologickou znalost Boha, když k němu Pán poprvé promluvil. Ale měl měkké, čisté, oddané srdce, otevřené pro Pána. Tak, co myslíš, co Bůh nejprve Samuela naučil po té, co k němu poprvé promluvil?

Pán řekl Samuelovi, „ Hodlám soudit Elího, protože věděl, že jeho synové byli zkažení, ale neudělal nic, aby je „zkrotil“! Měli by být vysvlečeni ze svých rouch a mělo by jim být řečeno, „Nemůžete do blízkosti svatého místa!“ Nyní, Samueli, chci ti ukázat svou nenávist k hříchu v Mém domě. Chci ti ukázat, co to je slyšet můj hlas a kráčet se mnou“ (viz 3:11-14).

Není divu, že Bible říká, že Samuel promlouval tak jistá slova – slyšel hlas Páně! Strávil hodně času zavřený s Ním, modlící se, hledající Jeho a Bůh mluvil k němu jasně v každý čas.

I dnes jsou lidé, kteří byli trénování slyšet Boží hlas. Tito modlící se svatí vylévají svá srdce před Ním – a Bůh ho zas vylévá jim!