BOŽÍ OTCOVSKÁ LÁSKA

Pro mnoho lidí je obtížné hledět na Boha jako na milujícího Otce. Dívají se na něho očima zastřenýma bolestí ze zkušeností se svými hřešícími lidskými otci.

Tisíce křesťanů nevěří, že je Bůh miluje, protože je jejich vlastní otec opustil, zranil nebo jim hodně ublížil. Modlím se, aby tento text promluvil nejenom k těmto lidem, ale i k těm z vás, kteří dosud nepoznali, jak hluboká je láska našeho nebeského Otce!

Mnozí z nás vědí, co se o tom, jak Bůh miluje své děti, píše v Bibli. Ale jen málo z nás si dokázali tuto lásku přivlastnit a těšit se z ní.

Podívejte se, jak Hospodin sám sebe popsal Mojžíšovi:

„Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení , který odpouští vinu, přestoupení a hřích...“ (Exodus 34,6-7)

Uprostřed zkoušek často zapomínáme, co Bůh sám řekl o tom, jaký je. Kdybychom mu v těchto časech věřili, měli bychom v srdcích velkou důvěru. Od první do poslední stránky k nám Bible promlouvá jako Boží hlas a odhaluje nám, jak starostlivý a milující je Hospodin.

Vždy je nám ochoten odpustit. „Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ (Žalm 86,5)

Má s námi trpělivost, plný laskavosti a milosti. „Nesmírné je, Hospodine, tvoje slitování.“ (Žalm 119,156). „Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.“ (Žalm 145,8)

Když se přicházíte modlit a chválit Pána, dávejte si velký pozor, jaký obraz Boha si přinášíte do Jeho přítomnosti. Musíte být plně přesvědčeni o jeho lásce a věřit, že je skutečně takový, jaký říká, že je.