PŘESTAŇ SE SROVNÁVAT S DRUHÝMI

„Lid byl naplněn bázní před Hospodinem…přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha“ (Ageus 1:12,14). Izraelité byli usvědčeni svým prospěchářstvím a vrátili se pracovat na obnově chrámu. Byli zpět tam, kde měli být – na stavbě Božího domu.

Stáli před základy chrámu a zdi se začínaly zvedat. Avšak něco bylo špatně a mnoho starých lidí začalo plakat! Proč? Protože viděli skvostný Šalomounův chrám před 68 lety a tento nový se mu nevyrovnal. V porovnání s ním se zdál být nicotný!

Lidé začali hovořit o bývalé slávě a říkali: „V tomto chrámě není žádná schrána úmluvy, žádná slitovnice ani cherubíni. Na oltář nepadá požírající oheň, na dům nepadá žádná sláva shora. Po veškeré naší dřině, všech našich obětech a poslušnosti, po veškerém upřednostňování Božích zájmů, se nemůžeme tomu původnímu vyrovnat! Není to nic v porovnání s tím, co jsme již viděli. Proč se pachtit, proč pokračovat, když vidíme tak málo po všem, co jsme už vykonali?

Velká část Božího lidu to dnes vzdává, protože si myslí, že se nikdy nebudou moci vyrovnat druhým! Podobně jako Izraelité: jdou zpět k Bohu, znovu jej dávají na první místo, hledají jeho vůli, budují jeho dům. Ale když se podívají na své životy, říkají: „Po veškerém svém pachtění toho mohu ukázat tak málo! Mám tak málo z Boží svatosti, tak málo z jeho slávy. Ve srovnání s druhými křesťany se jim nikdy nevyrovnám. Jaký má to pachtění smysl? Nikdy nezvítězím.“

Jsem přesvědčen o tom, že toto je důvodem, proč mnoho oddaných křesťanů přestává bojovat. Srovnávají se s druhými věřícími a to je zbavuje odvahy, neboť se cítí beznadějně méněcenní!

Pokud setrváváš v upřímnosti k Pánu a nepoměřuješ se s ničím kromě své vlastní lásky k Ježíši, buď si jist, že rosteš – a Boží zaslíbení jsou pro tebe!

Milovaní, toto si můžete zapsat, neboť to je Boží zaslíbení pro vás! V tu samou hodinu, kdy se opět zaměříte na stavbu Kristova těla – a odložíte všechny myšlenky týkající se porovnávání a všechny sobecké cesty, a necháte Ho, aby se vám stal vším – začnete vidět jeho mnohonásobné požehnání. Můžete si to doopravdy poznamenat! Poznáte, že vás má v oblibě, usmívá se na vás, raduje se z vás!