BŮH NEUMDLÉVÁ

„Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.“ (Izajáš 40,28)

Někteří, když Boha neznají,
Myslí si, že už se neukazuje
Lidem, když jsou v úzkých –
Že je buď mrtev, nebo spí,
Neschopen dohlížet na lidské kroky a řídit je.
Ale kdo je člověk, aby soudil Boha?
Ke komu ho připodobníme,
S kým ho srovnáme?
Cožpak nevíš?
Cožpak jsi neslyšel?

Věčný Bůh,
Stvořitel končin země
Nedříme ani nespí.
Není zemdlený,
Není znavený,
Ale ti, kteří Mu důvěřují,
Nabývají nové síly,
Vznášejí se jako orlové,
Běží bez únavy,
Jdou bez umdlení.