DVA DRUHY LÁSKY

Otec má dva druhy lásky: obecnou lásku ke všem hříšníkům a speciální lásku ke všem, kteří patří do jeho rodiny. Boží obecnou lásku k lidem může přijmout každý, kdo k němu přichází s pokáním. Ale Boží srdce je naplněno i jiným druhem lásky: specifickou a výjimečnou láskou k jeho dětem!

Bůh vždycky měl vyvolený lid, který zahrnoval svou úžasnou láskou. Kdysi byl Izrael jediným objektem této speciální lásky:

„Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás – vždyť jste nejnepatrnější z národů! Avšak proto, že si vás Hospodin zamiloval, ... vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví...“ (Deuteronomium 7:6-8)

Bůh mířil těmito slovy na Izrael. Přesto, jestliže jsi přijal Ježíše jako svého Spasitele a Pána – jestliže jsi byl přijatý do Boží rodiny a on je tvým milujícím Otcem – také jsi pro něj zvláštním pokladem! Jsi příjemcem Boží neobyčejné lásky a takto zní jeho slova k tobě:
„Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.“ (1. Petrův 2:9-10)

Kdysi jsi nebyl předmětem jeho speciální lásky, ale nyní ano! Byl jsi smířen s Otcem a on tě hluboce miluje – právě teď, v této chvíli!