POZNAT PÁNOVU VŮLI A ÚMYSL

„Hospodin vyslyší tužby ponížených – povzbudíš jejich srdce, ucho k nim nakloníš.“ (Žalm 10:17).

V tomto verši David vysvětluje jednoduchý plán o třech bodech, jak poznat Pánův úmysl a vůli pro svůj život:

1. Přednesení žádosti Bohu – modlitba

2. Příprava srdce ke slyšení jeho hlasu

3. On způsobí, že porozumíš. Jeho Duch bude k tobě promlouvat!

Již velmi brzy vylije Bůh ze svého slavného poháru největší možnou míru svého Ducha, jakou svět ještě nezažil. Velkolepé usvědčení Ducha svatého sestoupí na vaše sousedy, spolupracovníky, nespasené příbuzné a členy tvé rodiny.

Lidé všude okolo budou trpět a odvracet se od svých mrtvých denominací a sborů a budou vyhledávat ty, kteří chodí s Bohem. Zoufale budou hledat někoho, jehož srdce bylo připraveno!

Bůh si použije statisíce obyčejných služebníků ke svému dílu posledních dnů, ke službě jeden druhému. Proto se ptám: Připravuješ už nyní své srdce na to, aby Jeho záměry byly zdárně vykonány – jak v tobě samém, tak i skrze tebe?

Vyznej dnes Bohu: „Ó Pane, chci, abys počítal i s mým životem! Vím, že nyní žiji jen o chlebu – v poušti plné zoufalství. Ale já chci žít!“

Ponoř se do Jeho slova. Nauč se Ho denně vyhledávat. V přípravě vlastního srdce se skrývá revoluční moc! Skrze ni se do tvého života dostaví smysl a naplnění. Tvé pocity i tvá osobnost dojdou změny a uvolní v tobě moc!

Až Bůh uvidí, že jsi připraven, dá ti skvělé příležitosti k práci pro Něho. Možná ani nebudeš muset opustit svůj dům. Bůh ti přivede protřebné až ke tvým dveřím!

Úžasný Bůh, kterému sloužíme, připravuje svůj lid právě v této hodině k mocnému dílu.
„Hospodin vyrazí jako bojovník, jako hrdina se rozhorlí, válečný pokřik mocně zakřičí, na své nepřátele se oboří.“ (Izaiáš 42:13).

Tak připrav své srdce na setkání s Ním. Staň se pohotovým služebníkem, vybaveným a připraveným na veliké vylití Jeho Ducha a milosti posledních dnů, a Jeho sláva ve vás ožije v této poslední hodině!