„KOMPLETNĚ KÁZANÉ“ EVANGELIUM

Apoštol Pavel sdělil své generaci: „kompletně jsem kázal Kristovo evangelium“ (Římanům 15:19). A popsal toto „kompletně kázané“ evangelium jako něco, co je více než pouhá slova. Je to evangelium slov a skutků! „Neodvážil bych se něco říkat, kdyby to skrze mě Kristus také nekonal k přivedení pohanů k poslušnosti slovem i skutkem“ (verš 18).

Pavel říkal: „Pohané se obracejí ke Kristu ne kvůli pouhému mému kázání, nýbrž protože má slova doprovázejí zázraky!“

„V moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, jsem od Jeruzaléma až po Illyrii všude kolem dokola kompletně kázal Kristovo evangelium“ (verš 19).

Pokud by Pavel býval kázal a vyučoval bez znamení a zázraků, jeho poselství by bylo nemělo úplný účinek. Nebylo by to evangelium kázané kompletně! Korintským řekl: „Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost. Vzpomeňte na všechno, co jsem vydržel, na všechna znamení, divy a zázraky“ (2.Korintským 12:12, B21).

Povšimněte si Pavlových slov v tomto verši: znamení, divy a zázraky. Dnes většina křesťanů ztuhne, když tato slova slyší! Proč? Protože tato slova byla bezcharakterními, po moci toužícími pastory a učiteli učiněna hnusem! Je obrovskou tragedií, že takové zvrácenosti způsobily, aby se mnoho bohabojných pastorů, evangelistů a laiků odvrátilo od pravdy kompletně kázaného evangelia.

Milovaní, Bůh je Bohem stále – a je mocný v činění divů a zázraků! Je stále naším uzdravovatelem a chce nám ukázat svou sílu v zájmu těch, kdo mu důvěřují! Velké nadpřirozené činy mají v novozákonní církvi své místo, a to bez jakékoli zvrácenosti – bez inzerování či vystavování na odiv. Pavlova služba jde příkladem:

V Troadě, zatímco Pavel dlouho kázal, nějaký mladík, sedící v okně, usnul a spadl z třetího patra. Bible říká, že „byl mrtev“ (viz Skutky 20:9-12).

Když k němu Pavel sešel, všichni ztichli. Potom, stejně jako Eliáš, se natáhl přes jeho mrtvé tělo a vtom mladík ožil. Ten chlapec byl vzkříšen z mrtvých! Takový mocný zázrak!

Poté Pavel nikoho neposlal, aby rozšiřoval zprávu o tomto zázraku. Ne, to nebylo všechno, co se stalo. Všichni se vrátili do třetího patra, lámali chléb a Pavel pokračoval v kázání. Písmo se o tomto mladíku již nezmiňuje. Proč? Protože církev očekávala, že se budou dít nadpřirozené skutky! Kázali kompletní evangelium – doprovázené znameními a zázraky!