VÍCE NEŽ KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

Věřím, že evangelium by mělo být doprovázeno mocí a projevy Ducha svatého – činěním mocných zázraků, které dokazují pravdivost evangelia!

Pavel směle prohlašuje: „Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci“ (1.Korintským 2:4, B21). V řečtině to znamená „s důkazem.“ Pavel říkal: „Kážu evangelium s důkazem. Bůh a Duch svatý mne podporují znameními a divy!“ Židům 2:4 říká, že Bůh potvrzoval Pavlovu zprávu znameními a divy: „Bůh podle své vůle dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého.“

Novozákonní věřící měli jednu modlitbu: „Dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky“ (Skutky 4:30, B21). Tito apoštolové všude kázali evangelium kompletně.

„Skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení“ (Skutky 2:43, B21). „Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků…Množství mužů i žen se přidávalo k Pánu a věřících stále přibývalo“ (Skutky 5:12, 14, B21).

Toto je jeden ze všech nejpřesvědčivějších veršů – dokazující, že kompletně kázané evangelium musí zahrnovat znamení a divy: „Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky“ (Skutky 14:3, B21). Tento verš říká, že apoštolové směle a dlouho sloužili tím, že kázali o milosti a pokání, a potom Bůh udělil znamení a divy, které byly vykonány jejich rukama.

Boží církev v posledních dnech „vyjde a bude kázat všude a Pán jim bude pomáhat a potvrzovat Slovo znameními“ (Marek 16:20). To je Boží záměr s námi.

Zázraky této církve v posledních dnech budou nefalšované, neoddiskutovatelné, nepopiratelné, a přece nebudou dobře známy. Místo toho poplynou z rukou mimořádných, svatých, oddělených věřících, kteří znají Boha a mají důvěrný vztah s Ježíšem.

Tito věřící vyjdou ze skryté modlitební komůrky – malá a připravená armáda plná víry, bez jakékoli jiné touhy kromě činění Boží vůle a velebení Boha. Budou beze strachu a jejich modlitba bude mít moc. Zpřístupní evangelium veškerým národům a Bůh potvrdí své Slovo jejich mocnými činy!