POZDĚJŠÍ DÉŠŤ

„V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému. Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený“ (Zachariáš 12:9-10, B21).

Toto Zachariášovo proroctví je o zvláštním vylití Ducha svatého, které se bude dít v těchto posledních dnech. Podobné vylití je popsáno ve 3.kapitole Joela, které, jak věřím, nastalo o Letnicích. Tyto verše říkají: „Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech“ (Joel 3:1-2, B21).

Přesně to se stalo v den Letnic! Duch svatý přišel jako povodeň a stal se v horní místnosti v Jeruzalémě duchem prorokování.

Toto obrovské vylití se též stává neustálým zavlažováním Duchem svatým, které přetrvalo staletí. Po dobu téměř 2 000 let Bůh vylévá Ducha svatého na svůj lid jako sprchu, denně zavlažuje svou církev a ochraňuje ji. Izajáš to popisuje takto: „“V ten den zpívejte o vinici výtečné víno plodící. Já sám Hospodin střežím ji, a v každé chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím ji, aby jí nikdo neškodil“ (Izajáš 27:2-3, B21).

Tato dvě vylití Ducha jsou popisována jako první (či dřívější) déšť a poslední (či pozdější) déšť: „Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem a celou duší, dám vaší zemi déšť v patřičný čas – déšť dřívější a pozdější, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej“ (Deuteronomium 11:13-14).

Setba a sklizeň je v Izraeli obráceně než u nás. První deště, které změkčily půdu, byly od října do konce prosince, zrovna před obdobím setby. Pozdější deště nechaly vzejít úrodu a trvaly od března do konce dubna, těsně před sklizní.

Je důležité, abyste si povšimli, že tato dvě vylití vždycky musela mít co do činění se sklizní. Práce Ducha se vždy zaměřuje na sklizeň duší!