SLOUŽIT PÁNU S RADOSTÍ

Bůh si přeje, abychom byli natolik přesvědčeni o jeho něžné lásce, natolik přesvědčeni že koná, aby nám dal to nejlepší, že budeme mít neustálou radost, když s ním budeme chodit! Mojžíš varoval Izrael:“Nesloužil jsi s radostným a vděčným srdcem Hospodinu, svému Bohu. Proto budeš sloužit svým nepřátelům, které na tebe Hospodin pošle, a to v hladu a žízni, v nahotě a naprostém nedostatku“ (Deuteronomium 28:47-48, B21).

Bůh nám dnes říká: „Radujte se z toho, co jsem pro vás udělal! Pokud jste sklíčení, reptáte a stěžujete si, budete navždy duchovně hladoví a nazí, padnete do rukou svých nepřátel!“ Bůh chce, abychom natolik důvěřovali jeho lásce k nám, že budeme svědectvím radosti a dobré nálady! Chce kazatele, kteří jsou v srdci vděční, naplněni radostí, která je založena na pravdě.

Jeho pravda přináší hojnost radosti, která přirozeně proudí z našeho srdce: „Služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem“ (Žalm 100:2, B21). „Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním“ (Žalm 105:43, B21). „Radujte se v Hospodinu, jásejte, spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní“ (Žalm 32:11, B21). „Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit radostí“ (Žalm 68:4, B21).

Možná se zeptáš: „Jak dlouho se budu moct radovat ve službě Hospodinu?“ Mnozí věří, že to trvá pouze po dobu osvěžení, které přichází z nebes, nebo tak dlouho dokud se vše děje správně. Ne, my se máme radovat vždycky! Přesně tak to Bible říká: „Hned za svítání svou láskou nasyť nás, štěstím ať zpíváme do konce života“ (Žalm 90:14, B21). „Radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: hle, já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti“ (Izaiáš 65:18, B21). My jsme „tím Jeruzalémem nahoře“ – znovuzrození a žijící pro Pána s duchem radosti a jásání! Důvěřuj Otci, věř tomu, co o něm říká jeho Slovo, a uvidíš, jak z tvého života proudí radost.