BŮH SI OBLÍBIL SVÉHO SYNA

Bůh promluvil k Izajášovi o jistém služebníku, který potěší jeho srdce: „Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil“ (Izajáš 42:1, B21). Kdo je Tím, koho Bůh podpoří a jehož každý krok bude střežit? Kdo je jeho vyvoleným, Tím, jehož si tak oblíbil?

Odpověď nalezneme v Matoušově evangeliu: „Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil“ (Matouš 3:16-17, B21).

Bůh řekl: „Oblíbil jsem si svého Syna, Ježíše Krista!“

Napříč Starým zákonem byly předkládány Pánu za oběti nespočetná množství ovcí a dobytka. Po staletí tekly potoky zvířecí krve. A přece Bible neříká, že by některá z těch obětí Pána potěšila: „“Krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit…Zápaly a oběti za hřích neoblíbil sis“ (Židům 10:4, 6, B21).

Hned v dalším verši čteme tato úžasná Ježíšova slova: „Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, …přicházím konat vůli tvou“ (verš 7) Kristus přišel na zem, aby učinil to, co nemohla učinit žádná zvířecí oběť.

„A proto Kristus, když přichází na svět, říká: Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil“ (verš 5). Bůh připravil fyzické tělo pro Ježíše zde na zemi, tělo, které poskytne poslední a dokonalou oběť.

Ve stručnosti: Bůh se ponížil v náš prospěch. Uzavřel se v lidské děloze, vzal na sebe naši přirozenost. A vzdal se nebeského bohatství, aby se stal chudým, a dal svůj život, aby nás vykoupil.