ZAMĚŘENÁ VÍRA

Ježíš se modlil k Otci: „Všechno mé je tvé a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich.“ (Jan17:10) „A já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.“ (v.26)

Ježíš mluví velmi jasně. Když jsme jedno s Ním, těšíme se stejné lásce Otce, jakou miluje Ježíše. Bůh má v nás zalíbení stejným způsobem, jako ve Svém vlastním Synovi.

Bible nám také říká, že Bůh je naším Otcem, stejně jako je Kristův Otec. Ježíš o tom vydal svědectví: „Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.“ (Jan 20:17)

Takže, jak moc se snažíš zalíbit Bohu? Míváš období, kdy prožíváš, že Mu děláš radost? A jsou u tebe i takové životní etapy, kdy prožíváš, že ses Mu znelíbil?

Milovaní, musíte se řídit fakty a ne pocity. A faktem je, že Boží potěšení z vás nijak nesouvisí s vaším úsilím, intenzitou vaší snahy, dobrými úmysly nebo skutky. Ne, ono to souvisí s vaší vírou.

Věřím, že Bůh chce, abychom měli tzv. „zaměřenou víru“, která říká: „Celá vaše víra může být zaměřena na princip, že pokud chcete být svatí před Bohem, musíte k Němu přicházet v Kristu.“

Autor listu Židům varuje, aby nikdo „neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha.“ Židům 3:12) Toto se týká víry! Když se vzdálíme základnímu učení o tom, že Bůh nás přijímá skrze Krista, obracíme se zpátky k zákonu, k tělu a duchovní otroctví!

„Do odpočinku tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých.“ (4:3,10) Písmo mluví jasně. Důkazem víry je odpočinek.

Jediná cesta k pokoji pro vaši ustaranou a ztrápenou duši je, přesvědčit sám sebe: „Jsem v Kristu a Bůh mě přijímá. Má ve mně zalíbení, bez ohledu na to, jestli se cítím dobře nebo špatně. Bez ohledu na své prožívání, vím, jaké je mé místo v Kristu – trůním s Ním v nebesích!“