MALÝ KROK

Jaký je to malý a snadný krok od pochybování o otcově lásce ke braní věcí do svých vlastních rukou. A jak je to tragické! Ve chvíli, kdy si vynutíš, aby se věci děly podle tvé vůle, vystavuješ své srdce lavině zla.

První věcí, která se u Josefových bratrů změnila poté, co začali pochybovat o otcově lásce, byl způsob jejich řeči. Poslechni si je: „Pojďte, zabijme ho. Ne, uvrhněte ho do jámy. Ještě lépe, prodejme ho Izmaelcům a vydělejme si trochu peněz!“ Jejich srdce byla plná opovržení a zrady a z těchto zkažených srdcí se vyřítil proud bezbožných slov – jazyk světa.

Nesvatá řeč je jistým znamením zatvrzelého srdce. Josefovi bratři znecitlivěli vůči hříchu a jejich zkažený rozhovor je zavedl ke zločinnému chování. Nejprve mluvili jako bezbožní, a pak podle toho začali jednat. Dlouho předtím, než se stali bezcitnými a vypočítavými zločinci. Nejenže zhřešili, oni svůj hřích zakryli, a potom se věnovali své práci s ovcemi, jako by se nic nestalo.

Jak daleko zajdeme, jakmile pochybujeme o lásce našeho Otce. Jak se staneme zkaženými a bezcitnými. Prorok Malachiáš varoval děti Izraele, aby nezatvrzovaly svá srdce. Stejně jako Josefovi bratři, upadli Izraelci do pochybování a zapletli se do svého zatvrzelého hříchu. Kniha Malachiáše začíná slovy: „Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše. Miluji vás, praví Hospodin. Jak nás miluješ?, ptáte se“ (Malachiáš 1: 1-2). Neuvěřitelné! Oni se odvážili říci Bohu: „Nevidíme ve svých životech žádný důkaz tvé lásky k nám ani tvé péče o nás.“

Ukažte mi křesťana, který začíná pochybovat o Boží lásce a rozhoduje se vzít věci do vlastních rukou, a já vám ukážu křesťana, jehož rozhovor se stává zkaženým. Téměř přes noc nastane očividná změna. Čím více pochybuje, tím se stává jeho řeč méně svatou. Způsob, jakým mluví někteří křesťané, je naprosto šokující. Kdysi mluvili se zbožnou bázní a úctou a vydávali ze sebe slova víry a radosti. Kdysi mluvili jemně, řečí, která byla příkladem. Nyní mluví jako hulváti, bez úcty. Jejich slova vyzrazují, co je v jejich srdcích: strach, nevíra a zoufalství.

Zbav se všech zlých myšlenek nevíry. Přestaň pochybovat o obrovské Boží lásce!