NÁVRAT VÍTĚZNÉHO JÁSOTU

Král David zcizoložil a potom zařídil, aby byl věrný voják zavražděn, a tak si mohl činit nárok na jeho ženu. Přivedl pohanu na Izrael a na jméno nebeského Otce. Po celý rok skrýval svou příšernou temnotu a ocitl se na pokraji zničení. A přece, po tom všem, Bůh Davida nazval „mužem podle mého srdce“ (Skutky 13:22, B21). Jak to? Tím tajemství je, že těsně před tím než David padl, tak se pokořil a činil pokání.

„Vyznávám svoje provinění, trápím se pro svůj hřích“ (Žalm 38:18, B21). „Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi mě odsoudit“ (Žalm 51:6, B21).

„Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí…svého Ducha svatého mi neber“ (Žalm 51: 12-13, B21).

Jsi znepokojený a rmoutíš se pro svůj zakořeněný hřích? Cítíš, že jsi na pokraji pádu pod těžkým nákladem? Pokud ano, pak jsi na cestě k uzdravení a osvobození. Víš, když David činil pokání, byl konečně schopen zahlédnout světlo na konci tunelu.

„Svůj hřích jsem však potom doznal tobě, své provinění jsem odhalil. Řekl jsem: Vyznám Hospodinu své zločiny! a tys mi odpustil mou vinu a hřích…Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš“ (Žalm 32: 5,7).

Milovaný, můžeš svou radost získat zpět. Prostě vyznej svůj hřích a opusť jej a Pán tě omilostní a osvobodí. Je připraven políbit tě na krk, obléci tě do šatu spravedlnosti a prostřít před tebou velikou hostinu. Potom budeš moci dosvědčit spolu s Davidem:

„Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však láska obklopí. Radujte se v Hospodinu, jásejte spravedliví, vesele prozpěvujte, všichni upřímní“ (Žalm 32: 10-11).