JEŽÍŠ A EFEZSKÁ CÍRKEV

V úžasné Janově vizi, jak je zaznamenáno v prvních třech kapitolách knihy Zjevení, vidíme Ježíše jak se prochází mezi sedmi církvemi v Asii. Kristovy oči jsou planoucí a má na sobě kněžský šat. Je jasné, že přišel, aby spravedlivě tyto církve soudil.

Petr píše: „Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům.” (1 Petr 4:17). A teď, když se Ježíš objevil uprostřed těchto sedmi církví, začne je soudit podle obojího co spatřil – toho dobrého i špatného. Tyto soudy jsou popsány ve Zjevení 2. a 3. kapitole, obě červeným písmem, což znamená, že každé slovo pochází přímo z Ježíšových úst.

Těchto sedm církví se rozkládalo na skutečně pravém místě: Efes, Smyrna, Laodikea a další. Přesto Boží hlas, který Jan slyšel, promlouval nejen k těmto jednotlivým církvím, ale i k ostatním církvím po celém světě – ve skutečnosti ke všem věřícím, kteří očekávají Ježíšův návrat.
Ježíš začíná Svůj soud tím, že vyčísluje o církvích spoustu dobrých věcí, které Ho těší, a každou církev za tyto věci chválí. Ale vidí také několik věcí, které jej hluboce zarmucují a vydává tak varování pro každou církev.

Jeho první zpráva je určena křesťanům v Efesu, církvi založené na zbožném vyučování apoštola Pavla. Ježíšův soud nad Efeskými zní: „Ale že jste opustili tu svou první lásku“ (Zjevení 2:4).

Ježíšův použitý výrok „první láska“, neznačí nezralou lásku, kterou zakoušíme při spasení. Mluví zde spíše o vyjímečné lásce: „Kdysi jsem zabíral to nejvyšší místo v tvém srdci, ale kde je tvávášeň pro mě dnes? Dovolil jsi ostatním věcem, aby zabraly Mé místo.”

Je příznačné, že ze všech těch hříchů, na které Ježíš poukazuje v těchto sedmi církvích - cizoložství, chamtivost, vlažnost, falešné učení, přenechání moci Jezábel, mdlé uctívání, duchovníslepota – tak první hřích, který zde jmenuje, jej rmoutí také nejvíc: ztráta lásky k Němu. Náš Bůh je žárlivý milenec a nedovolí ničemu, aby se dostalo před naší lásku k Němu.