DOSAZEN JAKO KRÁL

Apoštol Pavel píše, že až Ježíš opět přijde, ukáže se jako „ ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících“ (1. Timoteus 6:15, B21). Pavel vlastně říká: „Až Kristus přijde, všem ukáže, kdo je Pánem!“

Bůh Otec dosadil Krista za krále nad všemi národy a nad vší podstatou a jako Pána nad církví. Pavel říká: „Nezáleží na tom, jak věci vypadají z vnějšku. Všechno se může zdát mimo kontrolu a může to vypadat jako, kdyby moc přebíral ďábel. Je však pravdou, že Bůh pokládá všechno pod Ježíšovy nohy a on je stále králem nade vším!“

„Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím –to, co se vidí i co se nevidí, trůny i panství, vlády i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše“ (Koloským 1:16, B21). „On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství“ (verš 18).

Tyto verše dokazují, že všemohoucí Bůh ustanovil Ježíše Krista jako Pána a do jeho rukou byla vložena veškerá moc. A přesto vidíme kolem sebe, jak naše společnost a vláda sesazují Krista, odmítají poznání jeho autority a kralování. Odstraňujeme Boha z našich škol a soudních dvorů a ignorujeme ho při vytváření našich zákonů. A teď sklízíme příšernou úrodu.

Věřím, že odmítání Kristovy vlády v Americe je důvodem pro všechno krveprolévání, násilí, rasovou nenávist, morální úpadek, nelegální užívání drog a vypuknutí smrtelných sexuálních chorob v naší společnosti. Zákonodárci, učitelé a média činí z Boha něco, o čem se nemluví.

A přece jde mé znepokojení až za americké odmítání Ježíšovy autority. Věřím, že problém Kristova sesazování je o hodně horší, o hodně více tragický, protože se děje v jeho církvi. To je pravda! Náš vyvýšený Pán je sesazován v církvích po celé zemi a v životech mnohých věřících.

Je pochopitelné, že by chtěli sesadit Krista bezbožní lidé. Ale jak musí Boha rmoutit, když vidí, že je Kristus sesazován těmi, kteří se nazývají jeho jménem.