UDĚLEJ JE ZNOVU

Když Izraelité vyšli z Rudého moře, zpívali Bohu chvály za jeho mocné vysvobození, které pro ně způsobil. Určitě si navzájem říkali: „Nikdy se nestal tak velkolepý zázrak, jako byl tento! Žádná jiná generace v celých budoucích dějinách nebude nikdy svědkem tak mocné ukázky Boží moci – a tak očividným způsobem.“

David se ohlížel zpět na zázračné vysvobození Izraele u Rudého moře a řekl: „Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Moře obrátil v souš, řeku prošli suchou nohou; radujme se tady z něho!“ (Žalm 66:5-6).

Izraeli bylo přikázáno, aby hovořil každé následující generaci o Boží velkolepé a zázraky činící moci, která pro něj byla vykonána. Měli používat své vysvobození u Rudého moře jako příklad. „Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal“ (Žalm 78:4).

Jakožto dítě muselo Davida toto vyprávění znovu a znovu ohromovat. Nyní vyprávěl David svým dětem ten samý příběh: „Víte, že Bůh žije, protože převedl naše otce Rudým mořem po suché zemi. A tak to říkejte svým dětem a vnoučatům!“ A oni to dělali.

Nestačilo jen mluvit o tom, co Bůh udělal v dávné minulosti. Žalmista chtěl vidět Boha, jak zachraňuje svůj lid v přítomnosti: „Bože, na vlastní uši jsme slýchali vyprávění svých otců o činu, který jsi vykonal za jejich dnů, za dnů dávných. Pronárody jsi vyhnal svou rukou, je však jsi zasadil jako révu; rozdrtils národy“ (Žalm 44:2-3).

Žalmista zde říká: „Hospodine, po celý svůj život slýchám, co jsi vykonal v minulosti, jak ty neuvěřitelné činy tvé slávy byly předvedeny mým otcům. Mé děti o tom slýchají, a nyní o tom uslyší i má vnoučata.“

Ale potom žalmista vyhrkl: „Jenom ty jsi můj Král, Bože! Rozhodni, a Jákob bude spasen“ (verš 5). Jinými slovy: „Ale, Bože, ty jsi také mým Králem. Udělej to znovu pro svůj lid!“

Když byl psán tento žalm, byl Izrael ve velké zkoušce. Boží lid čelil obrovské krizi a potřeboval současné vysvobození. A tak žalmista přišel k Pánu se silnými argumenty a volal k němu: „Pane, tvé děti si u Rudého moře možná mysleli, že nikdy nenastanou takové těžkosti, jaké byly ty jejich. Potřebujeme mocný důkaz tvé moci, paži napřaženou k záchraně. Pane, udělej to dnes znovu!