ODMÍTÁNÍ BOŽÍ RADY

Prorok Ozeáš popsal strašné události, které Hospodin způsobil, protože místo Něho začali Izraelci opět uctívat lidské modly, ačkoliv je Pán mnoho let držel ve Své ruce.

Bůh Izraelcům požehnal, dal jim domy, které nemuseli stavět a vinice, které nesázeli, a Izrael vzkvétal. Hospodin dal povstat zbožným mužům, aby prorokovali, a dal lidem jasná slova vedení – a Izraelci Mu mnoho let zůstávali věrní. Naslouchali jeho radám a nevraceli se zpět k modlám. Když k nim Bůh promluvil, poslechli. A byli zázračně vysvobozováni od mocných nepřátel.

Nyní však Izrael od Hospodina odpadl a Hospodin ho obvinil z hrozného zla. „Hluboko tonou ve své zvrácenosti“ (Ozeáš 9,9). „Jejich vůdcové jsou vzbouřenci“ (verš 15).

Jaký hrozný hřích spáchali? Byl to alkoholismus, sexuální zvrhlost, ctivost, cizoložství, vraždy? Ne, Hospodin řekl, že tím zlem bylo, že se odvrátili od Jeho rad, nedbali na Jeho slovo a místo toho poslouchali lidi: „Můj Bůh je zavrhne; protože ho neposlouchali“ (Ozeáš 9,17). Tou největší špatností, kterou může věřící člověk v Božích očích udělat, je přestat se na Boha spoléhat.

Hospodin Izraeli říkal: „Už mi nedůvěřujete. Nejsem pro vás už vůdcem a zdrojem moudrosti, teď se obracíte k moudrosti lidské. Utíkáte pro pomoc zpátky k Egyptu, přesně tam, odkud jsem vás vysvobodil. Zavrhli jste Mé slovo a odvrátili se ode Mě.“

Jeden velký prorok kdysi napsal: „Opravdová síla nikdy netouží po spolupráci. Prostě požádá.“ Jinými slovy, Bůh nám neříká: „Vy uděláte vaši část a já tu svou. Jen se se mnou občas přijďte poradit.“ Ne! Bůh je opravdovou, čistou silou a žádá od nás na prvním místě, abychom ho následovali ve všem, co děláme. Máme se na něj bezvýhradně spoléhat a cokoliv jiného ničí jeho královský majestát nad našimi životy.