STRÁŽCI NA HRADBÁCH

Starý zákon končí tímto úžasným proroctvím Malachiáše: „Dříve, než přijdu já sám, abych soudil, pošlu k vám svého proroka Elijáše, aby vás varoval. Díky němu se rodiče sblíží se svými dětmi, abych při svém příchodu nemusel zničit zemi.“ (Malachiáš 4:5-6).

Toto proroctví se ve velké míře naplnilo ve službě Jana Křtitele. Anděl se zjevil Janovu otci a prorokoval, že jeho syn obratí mnohé v Izraeli k Pánu, a že „ půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid.“ (Lukáš 1:17).

Když Ježíš promlouval ke svým učedníkům o Janu Křtiteli, řekl: „Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.“ (Matouš 11:14). A dodal: „Kdo má uši, slyš“ (verš 15). Věřím, že je Ježíš žádal, aby pochopili duchovní význam Janova příchodu, jak bylo prorokováno, v duchu a moci Eliášově.

Jan byl pomazán stejným nebojácným Duchem a mocí, kterou měl Eliáš. Otevřeně mluvil o hříchu neposlušnosti, o lidech své doby, kteří hledají jen potěšení. Kristus se měl brzy objevit, a tento mocný muž pravdy se náhle zjevil na scéně, aby přípravil lid pro Pána. Tento prorok z poušťe byl poslán, aby obrátil srdce lidí (což je nejpravdivější definice pokání) k Pánu. Jan vedl lid k pokání, navrácení, ke spravedlnosti a čistotě srdce, praktickému způsobu života ve svátosti, který by korespondoval otevřenému vyznání hříchů.

Domnívám se, že prorok Malachiáš, stejně jako ostatní starozákonní proroci, mluví o společnosti svatých lidí, kteří povstanou až těsně před druhým příchodem Krista. Budou sloužit pod týmž samým Duchem a mocí, která spočívala na Eliášovi a Janu Křtiteli.

V těchto posledních dnech budou Eliášovi přívrženci dbát Izaiášova proroctví: „ Křič z plna hrdla, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích.“ (Izaiáš 58:1). Oni jsou těmi strážci na hradbách – „...nedopřávejte si pokoje..........a ani jemu pokoj nedejte, dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobí, aby byl slavný na zemi.“ (Izaiáš 62:6-7) .