JESTLIŽE HO HLEDÁŠ

„Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí“ (Matouš 6:6).

Když Ježíš mluvil o vejití do pokojíku, abychom hledali Otce, mluvil o něčem daleko přesahujícím fyzický pokojík. Starý Zákon nám říká, že Bůh rozdělil svůj lid na dvě kategorie: na ty, kdo jej pravidelně hledají na soukromém místě modlitby, a na ty, kdo tak nečiní.

Když se Bůh rozhněval na Izraelity kvůli jejich modlářství, Mojžíš si postavil svůj modlitební stan za táborem. Písmo říká: „Když chtěl kdokoli hledat Hospodina, musel vycházet ke Stanu setkávání, který byl venku za táborem“ (Exodus 33:7, B21). Vprostřed veškerého modlářství, které v Izraeli nastalo, si Boží lid stále dělal čas na hledání Hospodina. Tento hledající ostatek věděl, že musí odejít mimo tábořiště, jinak také upadne do odpadlictví, které se nad lidem přehnalo.

O několik století později porozuměl tento lid pod vedením krále Asy, proč jim Bůh žehnal, dával úspěch a udržoval je v míru s jejich nepřáteli: „‘…Hledali jsme ho a on nám dopřál odpočinutí ze všech stran!‘ Stavěli tedy a dařilo se jim“ (2. Letopisů 14:6, B21).

V jednu chvíli, během Asovy vlády, vytáhla proti Izraeli armáda čítající milion Habešanů. „Asa volal k Hospodinu, svému Bohu: ‚Hospodine, …Bože náš, na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile.‘…Hospodin tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk. …Stihla je drtivá porážka před Hospodinem“ (verše 10-21).

Když byl Asa napaden, padl na tvář a obrátil se k Bohu v modlitbě – a Bůh odpověděl vítězstvím.

Avšak krátce po tomto vítězství přišel za Asou prorok Azariáš a řekl: „Slyš mě, Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás“ (51:2). Jinými slovy: „Když přestanete hledat Boha a vzývat jeho jméno při všem, co děláte, opustí vás.“

Kdykoli Izrael hledal Hospodina, Bůh mu žehnal: „Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim dá najít“ (15:4). Izrael se těšil z odpočinutí, když hledal Boha na modlitbách a On je vždycky zachránil a dal jim přikázání a sílu.