ZARMOUCENÉ SRDCE

Ježíš řekl: „Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.” (Jan 14,27) Ve skutečnosti, mnozí křesťané mají zarmoucené srdce a žijí ve strachu. Ježíš také říká v tom samém verši: „Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám.” Přesto jen málo věřících může upřímně říct, že neustále prožívají pokoj v duši.

Zachariáš prorokoval o příchodu Mesiáše: „Vysvobodí nás z ruky nepřátel, abychom beze strachu sloužili jemu ve svatosti a spravedlnosti před jeho tváří po všechny dny svého života.” (Lukáš 1,74-75)

Milovaný Ježíš přišel na zem a zemřel za hříšné lidi, takže můžeme chodit s Bohem beze strachu, a prožívat jeho pokoj po všechny dny našeho života.

Ne strach, jen pokoj v duši a srdci po všechny dny. To zahrnuje dobré i špatné dny. Dny plné trápení, zvratů, zkoušek, a nejistoty. Bez ohledu na to co nám přijde do cesty, máme prožívat pokoj za všech okolností.

Zachariáš přidává tyto slova o Ježíši: „aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje. (Lk 1,79)“ Říká, že Ježíš povede všechny své děti po cestě pokoje. Nikoliv nepokoje, prázdnoty či strachu.

Ježíš je princ pokoje. Při jeho narození anděl zpíval. Pokoj na zemi! Jeho evangelium je evangelium pokoje a On o sobě říká, Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. (Jan 16,33) Pokoj, to je to o čem je celé evangelium. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. (Skutky 10,36)

Ve světě čelíme soužení, pronásledování a zkouškám ohněm - zvenku boje, zevnitř obavy. Slovy apoštola Pavla (2. Korintským 7,5). Budeme pokoušeni, budeme trpět pro Ježíše a větry soužení budou se snažit svrhnout dům víry. Mu stavíme na Skále našeho spasení – Ježíši. Díky němu však budeme chodit v pokoji.