JEŠTĚ ŠTĚDŘEJŠÍ NEŽ KDYSI

„Budu k vám ještě štědřejší než kdysi“ (Ezekiel 36:11, B21). Toto zaslíbení velkolepého Božího díla – většího než o Letnicích – nastane v těchto posledních dnech.

Přemýšlejte o svých duchovních „kdysi,“ když jste poprvé obdrželi spasení. Byli jste tak šťastní a nadšení z Ježíše. Teď vám Bůh říká: „Budu k vám ještě štědřejší!“ Udělá ve vaší církvi ještě štědřejší věci než kdy předtím. Štědřejší než to u Rudého moře? Štědřejší než Eliášovo svolání ohně z nebe a zadržení deště? Ano. Bůh má něco štědřejšího.

„Co může být štědřejší?“, ptáte se. „Samotná naše víra je postavena na těchto velkolepých příkladech.“ Milovaní, uvidíme nejplnější zjevení Ježíše Krista v historii lidstva. A taková je velkolepost tohoto zázraku: Bůh vezme nejzvrácenější a nejzvrhlejší pokolení všech dob – pokolení s nejkamennějšími srdci v dějinách – a očistí je, dá jim milující srdce, a přemění je na posvěcené stádo.

„Rozmnožím jejich lid jako stádo ovcí. Bude jich jako stád posvěcených ovcí…“ (Ezekiel 36:37-38, B21). Bůh zachrání „stádo“ – velký zástup – mužů a žen. Uvidíme hříšníky z každé oblasti života, jak jsou spaseni: Židé, muslimové, bohatí, chudí, vrazi, lidé veškerého původu.

Říkáte: „To není žádná nová věc. Zlotřilí hříšníci bývají vždy Kristem očištěni. Bůh tak činí od okamžiku kříže.“ To je pravda, ale pamatujte si, že hříchu přibývá: Hříšnost nabývá větších a větších rozměrů. A kde se rozmnožuje hřích, tam se mnohem více rozmnožuje Boží milost.

U Rudého moře se ďábel přibližoval a hrozil, že se vrhne na Boží lid. Dnes s tím rozdílem, že již vítězí nad odpadlou církví, zajímá a zotročuje miliony: „Protože vás…drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat...pomlouvají a očerňují vás“ (Ezekiel 36:3, B21).

Ale teď se Bůh chystá do toho vložit, kvůli tomu, že „nepřítel nad vámi volal: Hohó, ty dávné výšiny teď patří nám“ (verš 2). Satan a jeho zástup se posmívají a vysmívají a říkají: „Zničili jsme Kristovo dílo na zemi!“ Bůh však říká: „Kvůli svému jménu učiním mocnou záchranu.“

Budete potřebovat víru, abyste ten zázrak pochopili, protože přijde v nejpotřebnější a nejsvízelnější době v celé historii Církve. Bůh způsobí, že jeho stádo bude chodit ve spravedlnosti. Svrhne taková přesvědčení, že věřící budou mít doslova odpor ke svým minulým hříchům. „Rozmnožím vaše obyvatele…budou se množit a rozmáhat…a budu k vám ještě štědřejší než kdysi“ (Ezekiel 36:10-11, B21).