DNES MŮŽEME USLYŠET JEHO HLAS

Miliony se obracejí, protože jeden muž uslyšel Jeho hlas. Saul „padl na zem a uslyšel hlas“ (Skutky 9:4). A když se z něho stal Pavel, nadále slyšel Pánův hlas. Znal hlas svého Pastýře.

Petr dovolil, aby k němu promluvil hlas Spasitele. „Petr vyšel za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil…Tu k němu zazněl hlas“ (Skutky 10:9,13). Všichni pohané směli vejít do království, spolu s Kornéliovým domem, protože jeden muž poslechl Boží hlas. Také my musíme dovolit, aby k nám zazněl Jeho hlas. „Uslyšíte-li dnes jeho hlas…“ (Žalm 95:8). Co by mohl Bůh vykonat s křesťany, kteří se učí slyšet z nebes!

Místo toho, abychom čekali, až k nám zazní Boží hlas, běžíme za poradci a psychology, čteme knihy a posloucháme nahrávky, a při tom doufáme, že uslyšíme Boha. Chceme vůdce, kterého bychom následovali, nějaký plán do budoucna, jasné slovo vedení. Ale jen hrstka ví, jak jít k Pánu a slyšet Jeho hlas.

Bůh chce ještě jednou otřást zemí. Celý vesmír je přichystán na zvrat, který přijde od Božího Ducha! „Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. Jestliže neunikli trestu ti, kdo odmítli tlumočníka Božích příkazů na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, který mluví z nebe. Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě jednou otřesu‘ nejen ‚zemí,‘ nýbrž i ‚nebem‘“ (Židům 12:25-26).

Slibuje: „Ještě jednou bude slyšet můj hlas. Ti, kdo ho uslyší, otřesou zemí. Nebe a země se pohnou. Když uslyší můj hlas, cokoli je rozvázáno na zemi, bude rozvázáno v nebi.“

Pán volá k poslední církvi, k Laodicejské církvi: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3:20).

Takové je poslední Kristovo volání k církvi: „Otevři. Nech mne vejít do své komůrky. Hovoř se mnou a dovol mi hovořit s tebou. Mějme obecenství. Tak tě uchráním před hodinou pokušení, která přichází na celý svět.“