NEVĚŘÍ, ŽE BŮH SLYŠÍ JEJICH MODLITBY

Některé nevěřící odradí neodpovědnost jejich modliteb a nakonec to prostě vzdají. Myslí si, "Modlitba nefunguje a tak proč bych se měl modlit?"

Israelci v době Izajáše měli ten stejný postoj. Izajáš píše: "Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko. Proč se postíme, a nevšímáš si toho ? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.‘ Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky." (Izajáš 58:2-3)

Tito lidé říkají, "Miluji tě Bože. Chovám se správně, vyhýbám se hříchu až do nedávna jsem byl věrný v hledání Boží tváře. Ale víte co? Nikdy mi neodpověděl. Tak proč bych měl pokračovat a trápit svou duši před Ním?
Jakub píše, že Bůh neodpovídá na modlitby těch, kteří se modlí jen aby uspokojili sami sebe. "Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně." (Jakub 4:3) Jinými slovy: "Žádáme Boha o jeho vůli. Nejsme schopni mu předložit cokoliv chce. Spíše si mu snažíme diktovat věci, které by uspokojili naše srdce.

Náš Bůh je naprosto věrný. Pavel píše: "Naprosto ne! Ať se ukáže, že Bůh je pravdivý, ale ‚každý člověk lhář, jak je psáno: ‚Aby ses ukázal spravedlivý ve svých slovech a zvítězil, přijdeš-li na soud."(Římanům 3:4) Říká nám, že nezáleží na tom kolik milionů hlasů slyšíte křičet: "Modlitba nefunguje, Kristus mě neslyší."Nechť každý člověk je nazván lhářem, protože Boží slovo stojí. On je věrný a slyší nás.

Ježíš řekl, "A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit" (Matouš 21:22) Kristus říká jednoduše, "Pokud skutečně věříš, budeš ochotný čekat a očekávat odpověď od svého nebeského Otce. Bez ohledu na to, jak dlouho to trvá. Vydržíš ve víře, že on odpoví."

Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí. (Žalm 31:19) Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. (Žalm 34:10)