JEŽÍŠ JE KRÁLEM MÉHO ŽIVOTA

Možná si říkáte: „Chci, aby byl Ježíš pánem mého života. Chci dělat všechno, co mi nařídí!“ Rád bych vám ukázal dvě z nádherných požehnání, která přicházejí ke všem, kteří Ježíše vyvýšili jako krále svých životů.

Zaprvé, Písmo říká, že když se odevzdáte Kristu a budete očekávat Jeho rady a pokyny, budete mít účast na Jeho svatosti. „Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti“ (Židům 12,9-10).

Pavel nás vybízí, abychom přišli za Ježíšem a požádali Ho, aby převzal moc nad všemi našimi hříchy a obavami: „ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat; vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí“ (Římanům 6,13-14).

Bůh říká: „Jestliže chcete poznat život v hojnosti – opravdový, plný život – pak se mi podřiďte a já vám dám život beze strachu, viny a odsouzení.“
Zadruhé, ti, kteří se podřídí Kristu, budou žít v pokoji – bez strachu či starostí. „abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života… pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje“ (Lukáš 1,74-75.78-79).

Jak nádherné je to zaslíbení! Když Mu vydáme své životy, Jeho světlo ozáří naši temnotu a povede nás do míru a odpočinku. Když někdo dosadí na trůn svého srdce Ježíše, poznáte to. Takový život rodí pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení a který vidíte ve tváři i chování toho člověka.