SMĚLÁ DŮVĚRA K VSTOUPENÍ

10. kapitola Židům obsahuje neuvěřitelné zaslíbení. Říká, že Boží dveře jsou pro nás vždycky otevřené a umožňují nám naprostý přístup k Otci.

„Máme tedy, bratří, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev, tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel, skrze oponu, tj. jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou“ (Židům 10: 19-22).

O pár veršů dále jsme varováni, že den Páně rychle přichází: „A neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale napomínejme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den blíží“ (verš 25). Bůh říká: „I teď, když se přiblížil Kristův návrat, musíte hledat moji tvář. Je čas vejít do svých komůrek a poznávat mě!“

Věřím, že již vidíme znamení, že se blížíme k zhroucení našeho finančního systému; stoupá násilí a nemorálnost a naše společnost je pěkně doháněna k šílenství. Falešní proroci – „andělé světla“ – podvádějí mnohé svými démonskými naukami. A neustále můžeme očekávat hodinu soužení, která ochromí lidská srdce strachem. A přece, předtím než k tomu všemu dojde, pisatel listu Židům říká:

„Nedopusťte, aby se od vás vzdálila pravda! Zůstávejte bdělí a pozorní. Máte otevřené dveře do Boží svaté přítomnosti, a tak vejděte k němu s plným ujištěním víry a předneste své žádosti. Kristova krev již pro vás připravila cestu a mezi vámi a Otcem není žádná zábrana. Máte všechna práva vejít do nejsvětější, abyste dostali veškerou pomoc, jakou potřebujete!“