VLÁDA KRISTOVA

Ti kteří se podřídili Kristově vládě rostou v síle a znalosti Něj. Oni doslova získávají novou duševní a fyzickou sílu. Oni neomdlévají podél cesty, protože Ježíš vlívá svou vlastní sílu, když jdou za ním.

Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli ovoce dobrých skutků, rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí. (Koloským 1,9-11)

Bůh zachová ty kteří se podřídili jeho svrchovanosti bez úhony do dne Kristova příchodu. Pokud se podřídíme Ježíši— jednat jak On, nespoléhat se na naše vlastní chápání —nikdy nám nic nebude scházet. On dodá všechno, co potřebujeme, aby jsme Ho potěšili. Pán sám nás bude držet bez úhony až do konce samého!

“Byli jste v něm obohaceni v každém ohledu, každým slovem a veškerým poznáním. Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek vžádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat až do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!” (1Korintským 1,5-9).

Svěřujme naše životy do Ježíšových rukou. To se pak stává jeho odpovědností držet nás uchovávat nás: : "Pán je však věrný - on vás posílí a ochrání od zlého." (2 Tesalonickým 3,3). Onříká, "Pokud mě necháte vládnout ve svém srdci, Já vás uchovám bez úhony až do Mého příchodu. Já vás ochráním od pádů! " "ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré." (1 Petr 4,19).