PŘIJETÍ POŽEHNÁNÍ KŘÍŽE

Bůh má potěšení v tom, že využije naše nedostatky - muži a ženy si myslí, že nemůžou skoro nic udělat správně. Jedna žena mi před nedávnem napsala: "Moje manželství se hroutí. Mám pocit, že dělám všechno špatně ve výchově svých dětí. Cítím, že nejsem hodna ničeho a nikoho. Nikdy jsem nebyla moc dobrá manželka, matka nebo křesťanka. Myslím, že jsem to nejhorší selhání tohoto světa."

Ona je přesně ten typ člověka, kterého Pán hledá - lidé, kteří ví, že i když se skrze ně stane něco dobrého, musí to být kvůli Bohu. Všichni ti výteční křesťané, kteří převálcují lidi kolem nich s jejich úžasnými schopnostmi nemůžou potěšit Boha. Bůh shlíží na intrikářství, podstatu a slabost člověka jménem Jákob a říká: "Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu . Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Hle, učiním tě okovaným smykem na mlácení , novým, z obou stran ostrým. Budeš mlátit a drtit hory, s pahorky naložíš jako s plevami. Rozevěješ je a odnese je vítr, bouřlivý vichr je rozptýlí, ty však budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele.“ (Izajáš 41,14-16)

Člověk často užívá Boha na to by mu ukládal bohatství, slávu, uznání a respekt. Talent, osobnost a moudrost jsou užity pro rozšíření Božího království, ale On není potěšený. Jeho síla je dokonalá v našich slabostech, v našich neschopnostech poslechnout Jeho přikázání naší vlastní silou.

Bůh nás povolává k životu ve svatosti a odluce. On nám říká abychom byli svobodni od otroctví hříchu. Jeho slovo k nám přichází s nemožnými výzvami: "Vzepři se ďáblu. Choď v Duchu. Odděl se od nich. Miluj svoje nepřítele. Nech za sebou všechny své obavy a strach. Polož své chlípné touhy. Nenech hříchu nadváhu nad tvým srdcem."

Když si upřímně přemýšlíš nad tím, jak málo můžeš udělat abys naplnil své výzvy, zjistíš jak jsi slabý. Tvé srdce začíná křičet: "Pane, jak můžu udělat tak velké a svaté věci?" A to je kdy to Pán převezme! On přichází s tak utěšující zprávou:" Polož své zbraně. Přestaň se snažit být soběstačný a silný. Já jsem tvoje zbraň a tvoje síla. Nech mě udělat co ty nikdy nedokážeš. Já ti dám moji spravedlnost, moji svatost, můj pokoj, moji sílu. Ty se nedokážeš zachránit nebo mě uspokojit žádným způsobem jen tím, že přijmeš požehnání kříže skrze víru. Nech mě být tím nabitím tvého růstu ve svatosti.