PROČ JE PRO KŘESŤANY TĚŽKÉ SE MODLIT?

Písmo jasně říká, že odpovědí na všechny věci v našem životě je modlitba spojená s vírou. Apoštol Pavel píše: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“ (Filipským 4,6). Pavel nám říká: „Hledejte u Pána radu v každé oblasti svého života a předem mu děkujte, že vás slyší.“

Pavel zdůrazňuje, že modlitba má být vždy první a ne poslední řešení situace. Nemáme nejprve jít za našimi přáteli, potom za kazatelem či poradcem a až nakonec skončit na kolenou. Ježíš nám říká: „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6,33). Máme jít nejprve za Pánem!

Naši duchovní dostávají srdcervoucí dopisy od mnoha zlomených křesťanů. Rodiny se rozpadají, lidé, kteří po léta kráčeli ve víře s Kristem, žijí ve strachu a porážce. Každého z těchto lidí něco přemohlo – hřích, deprese, světské požitky, chtivost – a zdá se, že se jejich problémy rok za rokem zhoršují.

Nejvíc mě však na těchto dopisech šokuje, že jen málo z těchto křesťanů vůbec zmiňuje modlitbu. Obracejí se ke kazetám, knihám, poradcům, rádiovým pořadům a terapiím všeho druhu, ale zřídkakdy k modlitbě.

Proč je pro křesťany tak obtížné žádat v těžkých životních obdobích o pomoc Boha? Vždyť bible je jedním velkým svědectvím, že Hospodin slyší pláč svých dětí a odpovídá jim s něhou a láskou.
  • „Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho“ (Žalm 34,16). 
  • „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil“ (verš 18). 
  • „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“ (1. Janův 5,14-15). 
  • „A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit“ (Matouš 21,22). 
Tato zaslíbení jsou nepřekonatelným důkazem Boží péče.