BRÁNA MILOSTI by Gary Wilkerson

Izajáš prorokoval: „Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co kdysi bylo zpustošeno, obnoví zničená města, zpustošená po celá pokolení“ (Izajáš 61,4). Izajášovi posluchači ale nemohli pochopit takovou svobodu a takové činy, jako popisoval. Po celé generace byl Boží lid drcen zákonem a ničen jeho tíží.

Stejné to bylo u lidí v Ježíšově době. Byli sami na sebe tvrdí a nechali náboženské vůdce, aby je zatížili striktním dodržováním zákona. Proto byla tak převratná Kristova slova, když citoval přímo Izajáše, aby oznámil své poslání. „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění“ (Izajáš 61,1).

Ježíš věděl, že dar milosti nás zcela osvobodí. A toto poselství neříkal jen nevěřícím. Když mluvil o osvobození zajatců, mluvil k věřícím: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (Jan 8,36).

Dnes jsme na sebe stejně tak tvrdí jako lidé v Ježíšově době. Myslíme si, že milost je měkká, jednoduchá, slabá. Ale milost je ta nejmocnější síla, kterou kdy ve svém životě uvidíte. Je to také jediná síla, která na vaší cestě s Bohem přináší opravdové ovoce – váš modlitební život, vaše svědectví, vaše dobré skutky v Jeho jménu. Jenom když plně vstoupíme do Boží milosti, Jeho církev se pohne z místa a bude posílena dělat tu nádhernou práci, kterou nám Hospodin dal za úkol.

Když tohle čtete, ještě pořád se snažíte být dokonalí? Na cestu k dokonalosti vede jediný vchod: brána milosti. V Božích očích jste už teď dokonalí skrze spravedlnost Jeho Syna, Ježíše Krista. Takže nyní máte dělat tohle: Přestat se snažit.

Vaše úsilí vás požene pouze zpátky, ne dopředu. Způsobí, že zcela minete Boží milost – milost, která přináší svobodu, radost a sílu do všeho, k čemu vás Pán povolal. Pravdou je, že na své cestě kupředu s Ježíšem budete potřebovat milost za milostí. Nyní tedy není čas k zdvojnásobení úsilí. Je čas důvěřovat, že Kristus vám dal veškerou milost, kterou potřebujete – na každém kroku – v jedinečném poslání, které pro vás má.