ZAPLATIT V CHVÁLE

Bůh si nikdy neztěžuje na moc svých nepřátel, ale raději na netrpělivost vlastních lidí. Bůh chce, abychom se spoléhat na Jeho lásku. Protože láska je princip, kterým neustále jedná a od kterého se nikdy neuchýlí. Když se mračí jeho čelo, kárá svými rty, nebo když udeří svou rukou. I tehdy, v tom všem, jeho srdce hoří láskou a všechny jeho myšlenky k nám jsou pokoji a dobru.

Všechny pokrytectví spočívá v nedůvěře a duše, která nemůže spoléhat na Boha, nemůže dlouho být v pravdě před ním. Jakmile začneme pochybovat o jeho věrnosti, začneme žít naší vlastní inteligencí a starat se jen o sebe. Jako odpadlé děti Izraele, říkáme: Honem, udělej nám boha… Kdo ví, co je s tím Mojžíšem (Exodus 32,1)

Jak může láska k Bohu být zachována v srdci které reptá? Písmo je nazývá, že "se potýkají s Bohem." Jen hlupák se odváží najít chybu na Něm. On vyzve takového člověka položit ruku na ústa, jinak bude pohlcen hořkostí.

Duch svatý v nás sténá v tom nevýslovné jazyce nebes, který se modlí podle dokonalé Boží vůle. Ale tělesné reptání, které vychází ze srdce rozčarovaného věřícího je jed. Reptání drželo celý národ mimo zaslíbenou zemi a dnes zadržuje zástupy mimo Boží požehnání. Sténej pokud musíš, ale Bože chraň, aby jsme reptali.

Boží zaslíbení, která říkají, že On nás neopustí, jsou jako led na zamrzlém jezeře. Věřící člověk se pustí na něj s odvahou, ale nevěřící se strachem, jako by se měl pod ním prolomit a on měl uklouznout.

Pokud Bůh otálí, znamená to prostě, že tvá prosba získává pozornost v Jeho bance požehnání. Svatí Boží si byli tak jisti jeho věrností, jeho sliby, že se radovali ještě před tím než viděli nějaké rozhodnutí. Šli radostně, jako by to již obdrželi. Bůh chce, abychom mohli zaplatit v chvále dříve než jsme obdrželi zaslíbení!

Duch Svatý nám pomáhá v modlitbě, a On je nevítaný na trůnu? Odepře Otec Ducha Svatého? Nikdy! To sténání ve tvé duši není o nic méně, než sám Bůh a Bůh nám nebude odpírat sám sebe.