SPOLEK BEZBOŽNÍKŮ

„Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly. Namísto toho hledal Boha svého otce a na rozdíl od Izaele se řídil jeho příkazy. Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu.“ (2 Letopisů 17:3-4)

Písmo říká, že se Josafat spolčil se zlým králem Achabem, který vládl v severním království Izraele: „Když Josafat dosáhl velikého bohatství a slávy, uzavřel sňatkem svého syna spojenectví s Achabem.“ (18:1). Bible říká s Achabem, „Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním.“ (1Král. 16:33)

Možná se podivíš, jak spravedlivý král jako Josafat dopadl,že se spolčil s takovým bezbožným člověkem.Věřím, že je jenom jeden důvod: byla to součást satanovské zápletky, jak zničit spravedlivého Josafata!

Josafat očistil zemi tím, že ji zbavil všech báálových model a nechal zabít všechny nepravé proroky. Zatímco Achabova podlá manželka Jezábel, uctívala Baala a věděla, co Josafat udělal jejím modlám. Tak se zaměřila na to, aby zničila zbožného muže!

Jezábel vymyslela plán se svou podlou dcerou Athaliah, aby pronikla do Josafatova zbožného dvora. Ta se setkala s Josafatovým synem Jehoramem a využila všechen svůj šarm, aby získala jeho srdce. Plán zafungoval a Jehoram se rozhodl s Athaliah oženit. Ten požádal svého otce o požehnání a Josafat tomu vyhověl.

Kvůli tomuto sňatku vstoupilo zlo do Josafatova blízkého kruhu a ďábel asi škodolibou radostí tancoval! Josafat mohl varovat svého syna, že Athaliah je vzpurná žena, která ho odvede od Boha, ale nevaroval. Mohl mu poradit upustit od vztahu s ní, ale místo toho nic neřekl.

Josafat měl k dispozici Písmo; David jasně ustanovil: “Požehnaný je muž, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí” (Žalm 1:1). Josafat to věděl, a přesto se proti tomu nepostavil!