PŮVODCI PROBLÉMŮ IZRAELE

Kdo v dnešní době podněcuje nepokoje v Božím domě? Není to Elijášova společnost, která naříká a pláče nad ohavnostmi církve. Nejsou to ti, kteří ukazují na hřích a svědčí proti zlým skutkům náboženských vůdců. Ne, veškeré rozdělení je způsobeno kompromisem. Všechny potíže v Božím domě jsou výsledkem odpadlictví a opuštění Pánových přikázání. „Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost“ (List Jakubův 3,16).

Pavel varuje bratry: „abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky…Vyhýbejte se jim!“ (Římanům 16,17). Kdo však byli ti, kteří by křesťany „chtěli svést od učení, které jste přijali“? Nebyl to nikdo jiný než sebestředná a odpadlická skupina těch, kdo „slouží svému prospěchu“ (verš 18). To ukazuje, že rozdělení je způsobeno pyšným, domýšlivým uspokojováním vlastních zájmů. Pavel řekl: „snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysli bezelstných lidí“ (verš 18). Ti, kdo tolerují hřích, přehlížejí špatné skutky a touhu po jednotě, jsou skuteční rozvraceči. Pravé tělo Kristovo nikdy nebylo ani nebude rozděleno. Ti, kdo jsou ve svaté jednotě s Kristem, jsou již spojeni jedni s druhým. Hřích rozděluje!

Pavel a Silas byli předvedeni před soudce v městě Filipy a obžalováni z „pobuřování města“ (Skutky 16,20). Byli zbičováni a zavřeni do vězení kvůli potížím, které způsobili. Co bylo toto „velké pobuřování“? Pavel a Silas věšteckého ducha z dívky, která „předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk… Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase“ (Skutky 16,16 a 19).

Když někdo nebo něco ohrozí vlastní zájmy lidí, zvedne se volání “Rozvraceči! Rozkol! Hrozba jednotě!“ Pavel a Silas odkryli náboženský podvod, démonický klam přestrojený za náboženství. Pro těch několika jedinců, kteří věděli, jak manipulovat s nevědomým davem, to bylo velmi výnosné. Kdo začal křičet „Rozkol“? Ti, kteří obvinili Pavla a Silase z rozbrojů a postranních úmyslů a odmítli výzvu k pokání a cestě ve svatosti.

Bože, dej nám více „potížistů“, kteří se nebojí postavit proti náboženskému pokrytectví a neposlušnosti!