KRISTOVO VOLÁNÍ K LAODICEJSKÉ CÍRKVI

Pán volá k poslední církvi, k církvi v Laodiceji: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3:20).

Je to poslední Kristovo volání k církvi. Přichází duch vlažnosti a mnozí ochladnou. On však říká svému lidu: „Žádám, abyste mne slyšeli. Otevřete, nechte mě vejít do svých komůrek. Nechte mě, abych s vámi hovořil a vy se mnou. Mějme spolu obecenství. Tak vás uchráním před hodinou pokušení, která přichází na celý svět.“

Jan ve svém zjevení popisuje den, kdy srdce našeho Pána již nebude osamoceno. „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. …Bůh bude s nimi … a (Bůh) řekl: …Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé“ (Zjevení 21:2-6).

To znamená komunikaci úplnou a se svobodným přístupem, bez jakékoli zdi rozdělení; bez jakýchkoli tmavých brýlí; bez jakéhokoli částečného poznání, prostě rozhovor tváří v tvář! Přemýšlíme o tom, jak bude slavné trávit věčnost chválením našeho Pána a klaněním se u Jeho nohou. Ale pokoušeli jste se někdy zjistit, co bude ten velkolepý příchod domů znamenat pro našeho Spasitele? Všechny jeho děti doma, může začít sdílení. Všechny nás posadí a z jeho nejvnitřnější bytosti potečou řeky slavné pravdy. Stejně jako to udělal na cestě do Emauz, náš Vykupitel začne u Mojžíše a provede nás všechny skrze proroky. Bude sdílet tajemství vesmíru; odhalí všechny plány. Každý mrak temnoty bude rozptýlen. Kristus se bude sdílet po celou věčnost!

Vnímám, že ta nebeská radost není jen naše, je také Jeho. Naší největší radostí v nebi bude, až uvidíme Jeho radost z rozhovoru s námi tváří v tvář. Uvidíme Krista šťastného, uspokojí se plně Jeho potřeby.