MÍSTO ZKOUŠENÍ

Na místa zkoušení přichází mnoho věřících. Někdy nás Pán přivede na místa podobná Maře, kde jsou vody života více hořké (viz Exodus 15:22-23). A jakmile tam jsme, také čelíme neuspokojené žízni, stále se ozývajícím otázkám a vážným pochybnostem. Asi zaprotestuješ: „Ne, nemůžeš mě srovnávat s těmi modlářskými a smilnícími Izraelity! Nemůžeš říkat, že jsem jako oni!“

Ale ubozí Izraelité v sobě tyto věci nerozpoznali; neuvědomili si, co je v jejich srdcích, dokud nenastal čas zkoušky. Věřím, že je to stejné s dnešním Božím lidem. Prorok Jeremiáš píše: „Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ (Jeremiáš 17:9).

Vzpomeň si, že to jsou stejní lidé, kteří by se později třásli před Pánem na hoře Sinaj poté, co by slyšeli jeho přikázání. Rychle by odpověděli: „Všechno, co Bůh řekl, uděláme. Budeme poslouchat všechna přikázání!“ A Izraelité mysleli upřímně každé slovo, které vyslovili. Byli plni strachu před Bohem a byli přesvědčeni, že mu nepřestanou prokazovat čest. Avšak neměli ani potuchy, co je v jejich srdcích; ve skutečnosti byli duchovně na mizině.

Pochop, že Izrael přežíval na zkušenostech Mojžíše, svého pastora a učitele. Neměli žádnou vlastní víru, a když Bůh odstranil Mojžíše z jejich středu, během čtyřiceti dnů odpadli!

Totéž se děje s mnoha dnešními křesťany. Když slyší kázat Boží slovo, dychtivě slibují, že je budou poslouchat celým svým srdcem. Ale ve skutečnosti přežívají na zkušenostech někoho jiného. Čerpají z vyučujících nahrávek, seminářů, ze zjevení svých pastorů – a nemají žádnou vlastní hlubokou zkušenost s Kristem.

Milovaný, nemůžeš získat pravé Boží zjevení od někoho jiného. Kazatel na tebe může silně zapůsobit a inspirovat tě a ty se můžeš naučit chrlit biblická pravidla. Dokud však nemáš vlastní zkušenost s Ježíšem, která by se opakovala, nemůžeš ho znát. Jeho slovo musí ve tvém srdci pracovat tímto způsobem, dokud se nestane živoucí zkušeností.