ON OVLÁDÁ VŠECHNO

Když dáš Ježíši své srdce, vyhráváš velkou bitvu. Pekelné mocnosti jsou poraženy a Satan je oloupen o zkaženost, kterou z tebe čerpal, když ovládal tvůj život. Ale potom, když stále vydáváš neostré světlo duchovního vítězství a svobody, tě očekávají dva králové – ti samí králové, kteří očekávali Abrama v Genesis 14:17-24.

Abram čelil silnému pokušení, jaké kdy člověk zažil. Před ním byla nabídka bohatství, hmotného zboží a slávy, on se však nemusel dvakrát rozmýšlet. Jeho odpovědí sodomskému králi bylo rychlé a jasné NE. Proč? Protože Abramovi záleželo nejvíce na dobrém renomé Boha, nikoli svém vlastním. V podstatě řekl sodomskému králi: „Vracím ti všechny tyto věci – lidi, bohatství, všechno, protože můj Pán to všechno vlastní, tak jako tak. Rozhodne-li se mne učinit bohatým, ať se tak stane. Chci však, aby ses nemohl chlubit, že ty jsi mne učinil bohatým.“

Kde Abram získal takový odstup od světa, takovou nezávislost, že byl schopen naprosto odmítnout ďáblovu nabídku hmotného požehnání? Z Písma je jasné, že Abram čerpal svou sílu z nedávného zjevení toho, kým je Bůh. Melchisedek otevřel Abramovi oči, aby spatřil úžasné vidění Boží povahy: „[Melchisedek] mu požehnal: Požehnán buď Abram Bohu Nejvyššímu … který ti vydal do rukou tvé protivníky“ (Genesis 14:19-20).

V tomto verši je vtisknuto jméno pro Jehovu: El Elyon. To doslova znamená: „Bůh Nejvyšší, stvořitel a majitel nebe a země.“ Melchisedek Abramovi ohlásil: „Tvůj Pán není jen Bohem nade všemi ostatními bohy, on je stvořitelem celého vesmíru. Všechno v něm patří jemu – veškeré bohatství, dobytek, majetek. On ovládá všechno, co vidíš okolo sebe.“