VÍRA SE BOHU LÍBÍ by Claude Houde

Kristus konfrontoval církev v Laodiceji, která představovala církev konce věků. Udělil jí varování, které trvá po staletí a hovoří dnes k tobě i ke mně: „Ale že jsi vlažný…nesnesu tě v ústech“ (Zjevení 3:16). Jaká neuvěřitelná slova! Co je to za zločin ten nepředstavitelný hřích páchaný dnešní církví? Naslouchej slovům Toho, který především hledá naši víru, důvěru a odevzdání se: „Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. … Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“ (Zjevení 3: 17 a 20).

Tento oddíl z Písma, tak často citovaný a vytrhovaný z kontextu, neoslovuje ztracený svět v potřebě „nechat Ježíše vstoupit.“ Spíše je to přímé a vážné volání k dnešním věřícím, kteří líně leží na loži lhostejnosti, vcelku spokojeni se sebou a s podílem, který mají. Tato generace je zaslepená ďáblem, aby neviděla duchovní zjevení, že bez horoucí víry je nemožné líbit se Bohu. Ježíš doslova a dramaticky stojí přede dveřmi soběstačné a tolik sebejisté církve, která důvěřuje metodám, strategiím a „špičkovým“ zásadním změnám v přístupu a taktice, které jsou vypůjčené ze sekulárního tržního prostředí. Pán volá: „Nechte mne vejít! Čiňte pokání! Odvraťte se od těch rozbitých cisteren, které nenabídnou žádnou živou vodu! Povolávám lidi, kteří se budou v důvěře držet jenom mých zaslíbení. Toužím po lidu, jemuž víra dovolí, aby viděl neviditelné, věřil neuvěřitelnému a obdržel nemožné!“

Mohou existovat uctívání, fantastické hudební programy, úžasné budovy, působivá návštěvnost, dynamické vyučování, veškeré možné církevní a sociální programy, dokonce křesťanská hantýrka a citování Bible, avšak bez víry je nemožné líbit se Bohu! Bůh má potěšení v hýbání horami a v přemrštěném uvolňování veškerých nebeských zdrojů pro dech beroucí božské zásahy, kdy mu jeden upřímný člověk prostě důvěřuje s opravdovou a zanícenou vírou.

Planoucí víra odvážně žádá otevřená nebesa, hýbe Božím srdcem a jeho rukama, a dává nám neomezený přístup k udivujícím, nevyčerpatelným, nevysvětlitelným, zázračným a nadpřirozeným zdrojům. Bůh říká: „Miluji víru! Víra mnou hýbe! Víra uvidí moji moc a získá mou přízeň!“ Jakožto pastoru v Montrealu mi stačí jenom přehlédnout tisíce tváří shromážděných v nedělní ráno, abych si připomněl zázračné příběhy a svědectví dnešních dní a abych radostně oznamoval našemu cynickému a skeptickému světu, že víra se Bohu líbí!


__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.