TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI

Ve svém dopise křesťanům v Tesalonice mluví Pavel o budoucí události, kterou nazývá „den Páně.“ Píše: „A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem, že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat.

Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit člověk nepravosti a zatracenec.“ (2. Tesalonickým 2:1–3).

Jsem toho názoru, že Pavel tu mluví o Kristově druhém příchodu a jak uvádí, že k němu nedojde, dokud nenastanou dvě věci:

1. Nastane velké odvrácení. I ti, kteří kdysi Boha znali, odpadnou od poznaného evangelia.
2. Zjeví se člověk nepravosti, neboli Antikrist.

Toto „odvrácení“ se již děje. Mnoho dnešních křesťanů, stejně tak jako dřívější křesťané, chladnou ve své lásce k Bohu. Proto bych se rád zaměřil na Pavlův druhý bod, a to, že den Páně nenadejde, dokud „se neobjeví člověk nepravosti.“

Snaží se tím snad Pavel říct, že k Ježíšově návratu nedojde, dokud nebude Antikrist korunován za vládce světa a dokud všichni nepoznáme jeho totožnost? To si nemyslím. Pavel věděl, že se Ježíš může vrátit v podstatě kdykoliv. Dokonce Ježíš sám prohlásil, že přijde, až bude nejméně očekáván.

Klíčem k užití Pavlova výroku „zjeven - objeven“ je řecký výraz „nezahalen“. Jsem toho názoru, že Pavel se tím snaží říct: „Ježíš nepřijde, dokud nevyjde najevo Antikristův kompletní plán a také jeho jednání, a dokud si toho církev nebude vědoma.“ Antikristův plán již byl v Písmu odhalen. Pavel prohlašuje: „Tajemství této bezbožnosti již působí.“ (2. Tesalonickým 2:7). Říká, že tajemná podoba hříchu, která již působí, bude předzvěstí Antikrista. Je zřejmé, že duch nepravosti se vrhne na ztracené lidstvo a sevře lidská srdce tak mocně, že člověk nepravosti nastoupí rychle k moci.

Přesto existuje ještě jiný význam slovního obratu „tajemství nepravosti.“ Vychází z řeckého kořene ve významu „tiché nastolení.“ Pavel mluví o tajném uvedení, zasvěcení do kultu Antikrista – lstivý, démonický vliv, jehož působení viděl již ve své době.

Právě teď má ten samý tajemný duch univerzální svůdnou, lákavou moc a připravuje spousty lidí, aby přijali člověka nepravosti. Tisícům lidí jsou denně vymývány mozky, tiše a tajně, aby byli přijati do jeho stáda. A toto satanské dílo se děje tak rychle a tak účinně, že tento člověk nepravosti může nastoupit k moci ve velmi krátké době.