BOŽÍ PLÁNY PRO TEBE

Když se uzavírala Nová smlouva, nebeský Otec a Jeho Syn předvídali, že mnozí Krista zanedbají . Tito lidé se stanou vlažnými nebo ochladnou či dokonce odpadnou. Otec a Syn pro tento případ uzavřeli dohodu: Pokud by se kterákoli ovce ztratila nebo zbloudila, Ježíš půjde za ní a přivede ji zpátky do ovčince.

Pravdou je, že mrtvé lidstvo by mohlo být přivedeno zpět k životu díky čerstvému přílivu uzdravujících vod. "Tato voda ...pronikla až do moře, a když se vlila do moře, byla jeho voda uzdravena. (Ezechiel 47:8; ČSP) Když začnou plynout Boží uzdravující vody, všude kolem se začne objevovat zeleň - tu stéblo trávy, tam malá rostlinka. Brzy kvete celá zahrada.

Milý svatý, Bůh po tobě stále touží a pořád má pro tebe plány. Popravdě řečeno, můžeš svůj život začít ode dneška. On zaslibuje obnovit všechno, co bylo ve tvém životě sežráno nebo přišlo nazmar, bez ohledu na to, jak dlouho to trvalo. "Nahradím vám roky, které sežraly kobylky arbe, kobylky jelek,kobylky chasíl a kobylky gázám, mé velké vojsko, které jsem poslal proti vám." (Jóel 2:25; ČSP)

Pořád můžeš být Jeho obydlím, učit se Jeho tajemstvím, přijímat od Něj zjevení. Tady je tvoje cesta zpět: Přiznej, že Jej zanedbáváš. Připusť si, že jsi příliš zaneprázdněný a máš čas na všechno, jen ne na Něj. Vyznej, že jsi nenaslouchal, když On na tebe volal. "Probuď se ty, kdo spíš, a vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus." (Efezským 5:14; ČSP)

Začni k Němu křičet: "Bože, uzdrav mne! Probuď moji duši. Zatřes se mnou, ať nepodřimuji! Chci se změnit. Vím, že ve mně Pane potřebuješ něco způsobit. Toužím po Tvém čerstvém dotyku!"

Jeremiáš nám ukazuje, jaké je Boží srdce vůči těm, kteří Jej zanedbali nebo na Něj zapomněli: "

Navrať se izraelská odpadlice! je Hospodinův výrok. Nebudu se na vás tvářit zamračeně, vždyť jsem milosrdný, je Hospodinův výrok, nebudu se hněvat navěky. Jen uznej svou vinu, že ses vzbouřila proti Hospodinu, svému Bohu... Navraťte se, odvrácení synové, vyléčím vaše odvrácení." (Jeremiáš 3:12-14;22 - ČSP)

Bůh ti říká: "Moje dítě, hněval jsem se na tebe jen chvíli. Vydal jsem tě tvojí prázdnotě a osamělosti. Ale nyní hodlám obnovit pro tebe vše, co ďábel zničil."