pondělí 18. května 2015

POČÁTEK JEHO SLUŽBY by Gary Wilkerson

Ve 2. kapitole Janova evangelia vchází Ježíš do chrámu, aby učinil skutek, který bude znamením počátku jeho veřejné služby. (Jeho předchozí zázrak v Káně, kde proměnil vodu ve víno, nebyl veřejnou manifestací.) To, co se událo o něco později, už bylo drama:

„Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí, holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště! Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: Horlivost pro tvůj dům mne stráví!“ (Jan 2:13-17).

Co Ježíš učinil v chrámu, bylo doslova převratné. Kdybys chtěl oznámit svou službu, šel bys třeba do velké katedrály nebo obrovské modlitebny a začal tam převracet stoly a vyhánět lidi ven? Ježíš chtěl více, než jen ukázat svou autoritu. Předvedl, že se v každém případě chystá převrátit věci vzhůru nohama.

Všechno se to událo v období Velikonoc. O prvních velikonocích musely židovské rodiny porazit beránka, což byla rituální oběť, a potřít jeho krví veřeje svého domu, aby anděl smrti, když přišel a uviděl krví označené dveře, vynechal tento dům. Jednalo se o symbolický obřad, jenž znovu Izraelitům připomínal Boží spásné vykoupení z Egypta, osvobození Božího lidu od veškerého otroctví.

Nyní přicházel na scénu Ježíš jako beránek Boží, jehož oběť nám poskytuje záchranu z prokletí hříchu. Již Jan Křtitel si toho byl vědom a o Ježíši řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan 1:29).

Po uplynutí necelých tří let Ježíšovy služby spatřil svět Jeho dokonané dílo v oběti, když na Beránka – Krista – byly vloženy veškeré lidské hříchy.